Monday, October 31, 2016

Mengapa Islam Menggalak Kesatuan Sekerja? (Labour Bulletin)

Mengapa Islam Menggalak Kesatuan Sekerja

Pandangan lslam terhadap buruh atau kesatuan sekerja amat mendukacitakan. Kebanyakan pemikir-pemikir Islam kurang arif tentang hal perburuhan. Minoritinya telah menulis secara mudah dan juiur akibat dari kurang pendedahan. Kisah-kisah Nabi Nuh sebagai tukang kayu, Nabi ldris sebagai tukang jahit, Nabi Musa dan Nabi Muhamnad sebagai pengembala kambing. Dua atau tiga Hadis mengenai pekerjaan selalu disebut tetapi ini sahajalah bahan mengenai perburuhan yang dimiliki oleh para pemikir Islam tradisional. Kebanyakan daripada mereka yang telah menulis mengenai perburuhan cuba mengelak daripada menyebut isu kesatuan sekerja seolah-olah perkara tersebut adalah menjadi pantang-larang. Malahan setengah daripada mereka percaya bahawa kesatuan sekerja tidak selaras dengan lslam dan peraturan-peraturannya.
Sikap ini tidak berasas sekali dan sebab utamanya ialah kerana mereka kurang arif dan kurang pendedahan terhadap isu kesatuan sekerja. Mereka tidak mendapati apa-apa rujukan mengenainya di kitab-kitab Fiqh, Hadis atau Tafsir yang ditulis 10 abad yang lalu. Kesudahannya, terjadilah suatu jurang pemisahan yang besar diantara pemikir-pemikir Islam moden dan pemikir-pemikir Islam tradisional mengenai isu yarg penting ini. Inilah sebab utamanva dan bukannya perbezaan di antara nilai Islam dan kewujudan kesatuan sekerja.
Organisasi-organisasi Ketukangan Dalam Islam
Organisasi-organisasi ketukangan (Guilds) (pendahulu kepada kesatuan sekerja) telah lama wujud dalam masyarakat lslam sejak awal abad ketiga lagi. lbn Battuta (1304-1378M) yang menjelajahi dunia di sebelah sini sebelum Marco Polo menulis tentang Goudia atau Karmia di bandar-bandar lslam di Asia yang dilawatinya. Persatuan-persatuan ini digelar Persaudaraan dan fraternitas. Ianya diorganisasikan mengikut seni kemahiran ketukangan masing-masing. Tiap-tiap persatuan mempunyai masjidnya tersendiri yang digunakan sebagai ibu pejabat dan tapak untuk majlis-majlis dan perayaan-perayaan.
lbn Battuta menyatakan akan kekagumannya akan dengan adat resam serta layanan ramah mesra mereka. Jalinan yang erat diantara pertubuhan ini dengan Ahli-ahli Sufi sungguh ketara. Setiap bidang ketukangan mempunyai sheikh atau imamnya tersendiri. Pertubuhan ini juga mempunyai hubungan rasmi dengan Al-Mutasib, pegawai awam yang bertanggungiawab dalam hal ehwal pemasaran. Ia mengawal kemahiran (pekerjaan), mengeluarkan polisi serta mewakili pemilik-pemilik (majikan), pekerja dan apperantis. Tiada siapa boleh menubuhkan “woksyop” tanpa kebenaran daripada pertubuhan ini. Majlis akan diadakan untuk meraikan ahli-ahli baru. Majlis dimulakan dengan bacaan Al-Quran dan doa dibacakan untuk kesejahteraan semua dan diakhiri dengan doa untuk Nabi Muhammad S.A.W.
Organisasi-organisasi ini wujud hingga ke awal kurun ke-19. Menurut Ali Pasha Mubarik (1823-1893) dianggarkan ada 198 persatuan di Kaherah dalam separuh abad ke-19 dengan jumlah ahli persatuan sebanyak 360,489 orang. Dimasa inilah berakhir satu adat dan tradisi dimana majlis menerima pekerja baru mengikut lunas-lunas Islam. Di dalam majlis ini bacaan al-Quran diperdengarkan dan peserta baru dikalung lengannya dengan gelang dan diakhiri dengan doa selamat untuk sheikh dan nabi Muhammad S.A.W.
Hubungan antara persatuan-persatuan ini dan Tarikat Sufi sebagai satu pihak dengan Al-Mutasib sebagai pihak yang lain membuktikan bukan sahaja persatuan ini diakui sah didalam tamadun Islam dari abad ke-3 hingga abad ke-13 tetapi juga memainkan peranan yang berguna kepada ahlinya, pelanggan-pelanggan, industri itu sendiri dan masyarakat secara umumnya.
Memang ada perbezaan di antara organisasi-organisasi ketukangan ini dengan kesatuan sekerja moden akan tetapi pada dasarnya adalah sama. Masing-masing mewakili ahli-ahlinya dan mempertahankan hak-hak mereka. Jika fungsi ini tidak selaras dengan prinsip-prinsip Islam mengapa masyarakat Islam menerimanya selama 10 abad mengiktiraf dan yakin dengan kewujudannya untuk berfungsi sebagai agen pembangunan di dalam masyarakat tersebut.
Matlamat Kesatuan Sekerja: Keadilan
Jika kita ingin menerangkan matlamat kesatuan sekerja dalam satu perkataan; perkataannya ialah keadilan. Kesatuan sekerja ditubuhkan untuk menegakkan keadilan hakiki. Kesatuan sekerja ditubuhkan untuk menghalang ketidakadilan dan membolehkan pekerja hidup dengan selesa. Jika matlamat utama kesatuan sekerja ialah keadilan begitu juga matlamat Islam. Mengapa? Kerana lslam bukan hanya agama untuk beribadat sahaja. Ia merangkumi aspek-aspek sosial, dan potitik sebagai Ad-din mengharam kezaliman dan riba dan menggerakkan Al-syura dan zakat adalah contoh-contoh jelas prinsip-prinsip Islam di dalam politik dan ekonomi. Keadilan adalah dasar utama Islam dan inilah yang membezakan Islam dengan agama-agama yang lain.
Islam mengiktiraf hak-hak orang ramai untuk hidup tanpa lapar dan ketakutan. Dan menganggap ianya satu sebab untuk memuja tuhan, “Maka hendaklah mereka menyembah tuhan Kaabah ini (ALLAH) yang telah memberi makan kepada mereka kerana kelaparan dan telah mengamankan mereka daripada ketakutan” (Surah Quraisy: ayat 3 & 4). Dari segi politiknya perjuangan kesatuan sekerja khusus untuk mendapatkan makanan bagi mencegah kelaparan dan keselamatan dari ketakutan. Apabila Nabi Muhammad S.A.W melihat orang fakir Arab berpakaian koyak-rabak, baginda merasa sungguh malu sehingga merah mukanya, pemandangan begini sudah tentu membuat pemerintah Islam malu. Adalah menjadi tanggungjawab negara untuk memberi keadilan melalui undang-undang sedangkan individu-individu dan persatuan cuma boleh mengajarkan kebaikan sahaja.
Para Fuqaha ada menyatakan bahawa keadilan pemerintahan kafir lebih baik daripada pemerintahan Islam yang zalim kerana fungsi utama negara Islam adalah untuk menegakkan keadilan. Jadi bila kesatuan sekerja berdiri teguh dibelakang orang-orang miskin dan memperjuangkan keadilan, mereka sebenarnya memperjuangkan cita-cita dan tradisi Islam. Isu-isu yang perlu dibincangkan di sini, adakah keadilan yang dituntut oleh kesatuan sekerja sesuai dengan konsep keadilan yang dituntut oleh Islam. Konsep keadilan yang dituntut oleh kesatuan sekerja adalah mempunyai elemen yang sangat subjektif. Walaubagaimanapun keadilan yang dituntut oleh orang-orang miskin membuat ianya hampir dengan keadilan Islam.
lslam boleh memberi sunbangan ke arah untuk menyelesaikan krisis kesatuan sekerja apabila kesatuan sekerja Islam membuat tuntutan di atas dasar keadilan Islam, mereka akan memperolehi kesahihan, perundangan yang bercorak dan mirip kepada lslam. Ini bertetapan dengan apa yang dilaungkan oleh Konfederasi Buruh Islam Antarabangsa.
Hak untuk Berkesatuan
Setengah pemikir Islam berpendapat Islam melarang pekerja dari bergabung. Islam bukan hanya mengiktiraf pergabungan malahan menggalakkannya. Adalah diketahui umum bahawa Islam memuji perkumpulan dan menggalakkan umatnya bersembahyang berjemaah. Logiknya apabila individu-individu berkumpul kesemua mereka akan melupakan kepentingan peribadi masing-masing dan berjuang ke arah keadilan. Jemaah akan menghapuskan sikap pentingkan diri sendiri, satu dosa dalam semua agama. Islam mengajar umatnya bekerjasama dalam semua hal dan mengucapkan salam diantara satu sama lain. Apabila pekerja-pekerja bersatu untuk menyelesaikan masalah mereka bersama mereka telah mengikut peraturan dan petunjuk Islam.
Hak untuk Pemulauan dan Mogok
Islam membolehkan kesemua orang yang dinafikan haknya yang dilindungi dibawah undang-undang, dilayani dengan buruk, dan dizalimi mempertahankan hak mereka. Atas prinsip inilah jihad diwajibkan oleh Islam. lni telah dihuraikan dengan jelas di dalam ayat 39, Surah Al-Haj dimana perang dihalalkan. “Telah diizinkan (berperang) ke atas orang-orang yang diperangi, disebabkan mereka teraniaya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.” Dan seterusnya ayat 42 al-Syura “Hanya ada jalan terhadap orang-orang yang aniaya kepada manusia dan berbuat bencana kepada muka bumi tanpa kebenaran untuk mereka, seksa yang pedih.” Dari ayat tersebut serta banyak ayat-ayat tersebut, lslam dengan jelas memberi hak kepada seseorang untuk mempertahankan hak dan kebebasan.
Seorang Fuqaha yang terkenal Tag El Din Abdul Wahab al-Subky (wafat 777M) telah menulis satu buku mengenai tanggungjawab pekerja untuk menghindar dari terlibat dengan keria-kerja yang bercanggah dengan hukum-hukum Islam. Dia menyebut pegawai penjara wajib menolong membebaskan banduan iika ianya benar-benar dianiayai. Tukang gantung tiduk menggantung pesalah jika didapati pesalah sengaja dianiaya – jika tidak dia akan dipersoalkan di hadapan Allah kelak. – Tukang tidak boleh menggunakan kulit babi dan seterusnya “Tidak dibenarkan mematuhi perintah manusia jika ianya bercanggah dengan perintah Tuhan.” Tuhan tidak menerima pengabdian makhluknya jika ia menyalahi hukum Allah. lni ielas didapati dikebanyakan surah Al-Quran.
Pekerjaan dalam Islam ditadbir mengikut lunas-lunas Islam. Majikan dan pun pemerintah tidak boleh menyuruh pekerja membuat kerja yang bercanggah dengan lslam. Jika ini berlaku adalah menjadi hak dan tanggungjawab pekerja untuk mengelak dari melakukannya. Kita boleh menyatakan dengan yakin bahawa semua bentuk eksploitasi adalah bercanggah dengan ajaran Islam, dan pekerja berhak menentang eksploitasi tersebut secara damai.
Sekarang mari kita perjelaskan satu suku kata yang dibenci dan ditakuti iaitu mogok. Tindakan mogok dilakukan oleh pekerja-pekerja apabila semua saluran untuk perbincangan sudah buntu. Jika Islam memberi muslimin hak untuk mempertahankan tuntutan rnereka maka lslam tidak menghalang tindakan pasif seperti mogok. Tiada siapa yang boleh menyatakan dasar Islam tidak mengiktiraf mogok di dalam konteks masyarakat kapitalis ini. Yang penting bukan tekniknya akan tetapi niat dan tujuannya untuk menuntut keadilan. Jika ianya menepati dengan keadilan, Islam bukan hanya membenarkan malah menggalak tindakan tersebut.
Mogok adalah pertikaian perusahaan yang boleh mengakibatkan kekacauan, kemusnahan dan kehilangan harta benda. Ianya satu hukuman terhadap golongan kapitalis. Dalam ketiadaan keadilan Islam, mereka tiada pilihan. Jika keadilan Islam diaplikasikan di dalam undang-undang, mogok tidak perlu diadakan kerana keadilan Islam menjamin hak-hak para pekerja dilindungi. Jika ada percanggahan, mahkamah boleh memperbetulkannya.
Perjanjian Kolektif
Di dalam Islam ianya mengiktiraf kebebasan pihak-pihak yang terlibat dalam semua urusan atau transaksi sama ada dalam urusan jual beli dsb. lslam mengiktirafnya sekiranya ia menepati prinsip-prinsip dan peraturan Islam. Islam menekankan unsur-unsur kebebasan dan keadilan untuk kedua-dua pihak yang membuat perjanjian. Mesti bebas dari elemen-elemen paksaan dan menepati dengan kehendak peraturan-peratuan lslam.
Jika perjanjian itu dibuat di mana terdapat unsur-unsur paksaan atau penindasan atau ada di antara pihak yang terpaksa akur atau ia mengandungi unsur-unsur yang tidak halal maka perjanjian tersebut tidak dianggap sah disisi undang-undang. Bila kita membicarakan soal perjanjian diantara majikan dan pekerja, ia cukup jelas bahawa pekerja tidak setaraf dengan majikan. Dia tidak mempunyai hak walaupun memilikinya di segi undang-undang.
Pekerja perlu makan dan membantu keluarganya. Dia tidak mempunyai apa-apa cuma punyai tenaga empat kerat untuk bekerja keras atas syarat-syarat yang ditentukan oleh majikannya. Dia tidak mempunyai kuasa kerana tidak setanding dengan majikannya dan sentiasa di bawah tekanan sosial. Mereka juga tidak mempunyai kuasa tawar-menawar. Di sana terdapat perjanjian bertulis yang mereka terpaksa akur jika mereka ingin bekerja. Mereka tidak boleh mengubah suai mana-mana perjanjian tersebut. Mereka terpaksa menerima keseluruhan perjanjian itu atau jika tidak mereka akan hilang peluang menerima tawaran pekerjaan itu.
Pekerja terpaksa bekerja dan tiada pilihan lain, terpaksa menerima perjanjian itu walaupun ianya tidak adil. Perjanjian ini digelar “perjanjian berat sebelah.” Ianya tidak menepati prinsip-prinsip Islam. Seorang ulama yang muktabar Syahuda Abdul Kadir Auda di dalam bukunya Syariat Islam dan Undang-undang Moden memetik surah A1- Baqarah ayat 282 yang menerangkan dengan terperinci kaedah-kaedah perjanjian Islam. Ayatnya seperti berikut: “Hai orang-orang yang beriman, apabila akan membuat perjanjian untuk masa depan dengan satu sama lain hingga masa yang ditetapkan, hendaklah kamu tuliskan dan hendaklah seorang penulis di antaramu menuliskannya dengan keadilan. Janganlah enggan penulis itu menuliskannya. Sebab itu hendaklah ia menuliskan dan hendaklah membacakan orang yang membuat perjanjian dan hendaklah ia takut kepada Allah dan janganlah dikurangkan hak orang sedikit pun. Kalau orang yang membuat perjanjian itu bodoh, lemah atau tiada kuasa membacakan, hendaklah walinya membacakan dengan keadilan. Persaksikanlah orang yang membuat perjanjian itu dengan 2 orang saksi lelaki dan jika tidak ada 2 orang saksi lelaki cukuplah seorang lelaki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukaii menjadi saksi, kerana jika lupa salah seorang di antara keduanya, teringat orang yang lain, jangan enggan saksi-saksi itu bila mereka dipanggil orang. Janganlah kamu malas menuliskan perjanjian itu, baik sedikit ataupun banyak hingga sampai janjinya.”
Mohamad Asad di dalam bukunya “The Message of Quran” menterjemahkan ayat yang bermula dengan:
Tuliskan perjanjian” dan selanjutnya “Tulis dengan keadilan…”
Daripada surah ini kita boleh mentafsirkan seperti berikut:
1. Perjanjian mesti bertulis.
2. Penulis berkecuali – bukan satu atau dua belah pihak – diamanahkan untuk menulis perjanjian itu. Mereka mesti membuatnya dengan keadilan.
3. Pihak “yang lemah” (tiada kuasa) mesti diberi kuasa untuk menentukan syarat-syarat perjanjian tersebut. Antara pekerja dengan majikan, pekerja adalah pihak yang lemah. Biasanya majikan yang mengutarakan syarat-syarat di dalam perjanjian bukannnya pekerja. Peraturan ini jelas bercanggah dengan surah ini.
4. Jika pihak yang berkenaan dengan perjanjian itu lemah atau kurang arif dan tidak mampu mengusulkan syarat-syarat, biarlah walinya membuatkan syarat-syarat tersebut. Peraturan ini sama seperti peraturan yang sebelumnya dan adalah sangat mustahak.
Mohamad Asad menerangkan makna lemah atau pihak yang tidah berkeupayaan di dalam pekerjaan. “Kerana mereka adalah lemah dari segi fizikal atau tidak memahami sepenuhnya istilah-istilah perniagaan yang digunakan di dalam perjanjian tersebut. Atau tidak fasih dengan bahasa yang digunakan di dalam perjanjian itu.” lnilah keadaan sebenar yang dialami oleh pekerja-pekerja sekarang ini.
Pekerja lemah disegi keadaannya sendiri: dia kurang arif dan tidak faham istilah-istilah yang ditulis di dalam perjanjian itu. Kebanyakan pekerja di negara-negara membangun termasuk di dalam golongan ini. Jadi penjaga perlu diamanahkan untuk menetapkan syarat-syarat bagi pihak pekerja. Tidak ada penjaga yang lebih sesuai untuk tugas ini selain daripada kesatuan sekerja.
Pada kesimpulannya surah diatas menegaskan tanpa ragu-ragu lagi bahawa perjanjian yang diputuskan oleh majikan terang-terang bercanggah dengan konsep yang dinyatakan oleh Al-Quran. Tidak ada pihak yang berkecuali menulis, menjadi saksi-saksi atau wali-wali untuk pihak pekerja. Perjanjian itu adalah perjanjian yang dipaksa kepada pihak pekerja. Sebaliknya perjanjian bersama yang dirundingkan oleh kesatuan sekerja dengan majikan terjamin dan mengandungi kesemua aspek-aspek dan unsur-unsur kebaikan lslam.
Diedarkan oleh:
Kesatuan Pekerja-Pekerja Harris Advanced Technology (M) Sdn. Bhd. (Nombor Pendaftaran 622) pada Mesyuarat Agung Luarbiasa (Mesyuarat Agung ke-10) Sempena Ulangtahun yang ke 10 (1989-1999)
 
Sumber artikel di atas - Blog Labour Bulletin

FAEDAH 'UNEMPLOYMENT' - Bantuan Sementara Pekerja Tak Ada Kerja Sehingga Dapat Kerja Baru? Ada yang 'confuse'?

PEKERJA yang kehilangan kerja dan sedang cari kerja baru memerlukan bantuan kewangan sehingga beliau mendapat kerja baru. JUSTERU, peruntukkan 'UNEMPLOYMENT BENEFIT' atau FAEDAH PEKERJA TAK BEKERJA' - ini adalah sejenis Social Security - dan kerajaan yang harus bertanggungjawab mengendalian skima ini - bukan syarikat insuran swasta. [Lihat contoh skima 'Unemployment Benefit' di Thailand di bawah ini]


Ini BUKAN tabung pampasan - di mana pekerja yang tidak dibayar gaji/bayaran notis pemberhentian kerja/ dll oleh majikan untuk mengambil duit daripada 'Unemployment Benefit' ini. Apa yang harus dibayar majikan harus dibayar majikan - dan pekerja harus menunutut terus daripada majikan melalui proses undang-undang. Ramai pemimpin pekerja dan pekerja 'confuse' tentang pekara ini. Kenapa lepaskan majikan daripada obligasi membayar kepada pekerja - itu mungkin skima lain (dibincang dalam post lain) 

Siapakah yang harus mendapat bantuan ini?

Semua pekerja yang kehilangan kerja sama ada kerana telah diberhentikan kerja(termination), di 'retrench' atau  'lay off' akibat penutupan kilang atau tindakan majikan mengurangkan pekerja, pekerja yang diberhentikan akibat VSS atau perjanjian/skima pemisahan yang lain, atau pekerja yang sendiri berhenti kerja. 

Mengapa bantuan diperlukan?

Tanpa kerja dan gaji, pekerja akan mendapati sukar membayar bil perkhidmatan asas yang perlu dibayar setiap bulan, membuat pembayaran bulanan akibat obligasi yang muncul kerana pinjaman rumah/kereta atau juga skima sewa beli, membuat perbelanjaan biasa  menampung keluarga dan diri sendiri,.. Justeru bantuan sementara diperlukan pada masa ini.

Berapa jumlah wang bantuan diperlukan setiap bulan?

Walaupun akibat cara hidup, jumlah gaji terakhir diperlukan TETAPI ini agak sukar bagi pihak kerajaan. Justeru, apa yang diwajar mungkin 50% gaji terakhir atau RM1,500 setiap bulan, jumlah mana yang paling rendah..(Ini formula yang digunakan di negara jiran Thailand.

Untuk jangka waktu berapa lama pekerja berhak mendapat faedah ini? Apa syarat?

Sehingga pekerja mendapat gaji pertama kerja baru yang diperolehi, atau paling maksima untuk 6 bulan sahaja. Satu syarat adalah bahawa pekerja akan sedia mencari kerja, menghadiri kursus perlu oleh pihak kerajaan, di mana kursus mungkin beraneka jenis. Ada kursus untuk mengatasi isu psikoloji dan juga mengajar pekerja bagaimana terus hidup dengan pendapat kini paling maksima RM1,500 atau kurang dalam tempuh usaha mencari kerja/pendapatan baru dilakukan. 

Siapa harus mengendalikan skima ini - Kerajaan, iaitu PERKESO?

Kerajaan harus pantau memastikan pekerja benar-benar mencari kerja baru - di mana ini harus dilakukan setiap 2 minggu atau satu bulan (Kita tidak mahu orang menyalahgunakan skim bantuan pekerja ini). Pemantauan dan pengagihan bantuan bulanan harus dijalankan oleh kerajaan - agensi yang harus melakukan ini adalah SOCSO (atau PERKESO) - ini juga sejenis social security. Ini sesuatu perkara yang tidak harus diswastakan atau di-'outsource' kepada syarikat swasta. 

SOCSO wajar kerana sudah ada infrastruktur - pejabat dikebanyakkan bandar dan pegawai yang sudah biasa berurusan membantu pekerja bila susah.

UNEMPLOYMENT BENEFIT - Bantuan sementara sehingga pekerja dapat kerja baru - justeru pekerja kena aktif cari kerja, dan kerajaan juga perlu aktif membantu pekerja mendapatkan kerja baru. Ini tugas kerajaan - bukan syarikat swasta.

Mengapa tidak syarikat swasta yang dipertanggungjawab mengendalikan TABUNG 'Unemployment Benefit' ini?

Motif syarikat swasta adalah 'keuntungan' bukan kebajikan pekerja atau orang - di mana, ini adalah motif sebuah kerajaan - Kebajikan rakyat diutamakan. Syarikat swasta juga boleh tutup kerana 'bankrap' - dan yang akan dianiyai adalah pekerja...justeru harus dikendalikan oleh kerajaan - dengan jaminan kerajaan. Kita sudah pun ada PERKESO... jadi tak perlu diberikan kepada syarikat insuran swasta untuk mengendalikan...jikapun diberikan, kerajaan mesti memberikan JAMINAN supaya semua yang dijanjikan akan tercapai...

Jika Perkeso mahu membeli insura dari syarikat swasta - itu hak PERKESO, tapi pekerja akan hanya berurusan terus dengan SOCSO[PERKESO] sahaja.

Adilkah jika pekerja yang sendiri meletak jawatan juga diberikan faedah ini?

Benar - mungkin untuk pekerja yang sendiri meletak jawatan tanpa alasan munasabah atau jsutifikasi, pekerja tersebut hanya akan diberikan bantuan untuk tempuh maksima 3 bulan. 

Setengah pekerja berkeputusan meletak jawatan kerana mungkin ada penganiyaan, pencabulan hak, ganguan seksual dan untuk beranika sebab yang lain - tetapi memilih tidak mahu buat aduan kepada pihak berkenaan atau buat apa-apa tuntutan. Biasa pekerja yang mahu tinggalkan kerja untuk kerja yang membayar lebih atau lebih baik tidak akan berada dalam keadaan tak ada kerja baru...mereka akan terus letak jawatan dan mulakan kerja baru, dan tidak akan dalam keadaan yang memberikan mereka hak mendapat bantuan ini.

SIAPAKAH YANG HARUS MEMBAYAR UNTUK SKIMA 'UNEMPLOYMENT BENEFIT' ini?

Sewajarnya pekerja, majikan dan juga kerajaan membayar. Yang dicadangkan kini, adalah pekerja membayar RM2.50 dan majikan membayar RM2.50 untuk Faedah ini. MP Abdullah Sani mencadangkan kerajaan juga turut membayar RM2.50. Lebih baik peratusan gaji, jangan bayaran tepat macam ini - mungkin 1% gaji/pendapatan sebulan.

Cadangan wajar adalah bahawa peratusan sumbangan kepada PERKESO oleh pekerja dan majikan ditambah sahaja untuk faedah tambahan ini. Kerajaan dalam Bajet ini mungkin akan segera memasukkan RM1 billion supaya skima ini terus boleh bermula kini mulai Januari 2017, dikendalikan oleh PERKESO. 

PERKESO dibuka kepada semua pekerja termasuk mereka yang kerja sendiri, dan juga mereka yang menjalankan perniagaan kecil sendiri saperti warung makanan, bela ikan Patin, catering makan, dll - di mana sumbangan bulanan mereka harus ditentukan. Mereka yang tak ada majikan pasti mungkin akan harus membayar jumlah sumbangan peratusan pendapatan bulan yang sama sumbangan kedua majikan dan pekerja disektor swasta...Pekerja kerja sendiri kini tidak diliputi skim PERKESO - social security for workers..

BAJET 2017 - Apa kerajaan harus lakukan?

Kerajaan harus segera sumbangkan kepada PERKESO untuk skima 'Unemployment Benefit' jumlah RM1 Billion (atau RM500 juta) supaya pekerja yang hilang kerja sedang cari kerja boleh menikmati BANTUAN ini mulai 1 Januari 2017 [Ramai pekerja yang perlukan bantuan ini hari ini - tak guna dan tak prihatin untuk menangguhkan bantuan kebajikan ini bertahun-tahun. Mangsa banjir perlukan bantuan sekarang bukan dua tahun selepas banjir - sama juga pekerja yang hilang kerja perlukan Bantuan Sekarang - bukan dua atau 3 tahun kemudian]..

Buat masa ini, dicadangkan juga kadar bayaran PERKESO oleh majikan dan pekerja ditambah 1% kadar kini. 
 

KERISAUAN
- Wakil pekerja yang kini berurusan dengan kerajaan bagi pihak pekerja kena FAHAM apakah bentuk FAEDAH BANTUAN PEKERJA KEHILANGAN KERJA YANG SEDANG CARI KERJA BARU - UNEMPLOYMENT BENEFIT.

- Kalau, tak faham, wakil pekerja akan setuju kepada perkara yang salah dan akhirnya pekerja yang rugi...

- Ada setengah pemimpin kini 'confuse' - mengatakan tabung ini untuk membayar kepada pekerja yang ditipu majikan. Jika majikan tak bayar gaji dan lain-lain, mereka mahukan 'Unemployment Benefit' membayar duit keberhutangan majikan kepada pekerja - INI SALAH...Ini bukan tabung PAMPASAN... Ini adalah Faedah untuk membantu pekerja yang tak ada kerja sehingga mereka dapat kerja baru - bantuan sementara saja. Macam bantuan banjir...bantuan malapetaka yang lain...[Untuk skima pampasan atas kegagalan majikan membayar pekerja apa yang patut - itu kita bincang dalam pos lain, di mana untuk ini majikan sahaja yang harus membayar....bodoh minta pekerja bayar untuk ini...]

Contoh SKIMA 'UNEMPLOYMENT BENEFIT' sapertimana terdapat di negara Thailand...hak untuk semua pekerja.  Sila baca di bawah


In the case Unemployment Benefit

Criteria and Entitlement Benefits

Having made contributions towards unemployment for not less than 6 months within a period of 15 months prior to unemployment

Terms and conditions giving rise to the entitlement:

 1. Must apply for registration of the unemployed at the State Unemployment Office within 30 days without having to wait for the Unemployment Certificate from the Employer as to declare the entitlement tentatively.
 2. Is capable of performing the work and is ready to take on suitable job as offered.
 3. Must not reject the job training.
 4. Must report to the Employment Office for not less than 1 time per month.
 5. The unemployed must not be terminated from employment thanks to:
  • Dishonest on duty
  • Commission of criminal offense to the detriment of the employer
  • Serious infringement upon working rules, or regulation or lawful working order
  • Abandoning the duty for 7 days consecutively without good reasons
  • Recklessness which causes serious harms to the Employer
  • Having been sentenced to imprisonment by Court judgment.
 6. Must not be the person entitled to old age benefit.
 7. Shall be entitled to receiving the benefit starting from the 8th day from the date of unemployment with the last employer.
 8. Is not a voluntary insured under Section 39.

The Entitlement Benefits you shall receive:

In case of termination of employment:

 • Unemployment benefit for not more 180 days per year at the rate of 50 % of the wage calculated on the basis of maximum contributions of 15,000 Baht.

In case of resignation:

 • Unemployment benefit for not more than 90 days per year at the rate of 30 percent of the wage calculated on the basis of maximum amount of contributions but not more than 15,000 Baht shall be payable. If in the duration of 1 year, there was more than 1 application for the unemployment benefit, the counting of the unemployment benefit receiving period in total shall not exceed 180 days; the compensation benefit for loss of income shall be paid on monthly installment basis by crediting to the Bank Account as notified by the Insured.

Evidence to be used in Applying for Compensation Benefit

 • Application Form for Unemployment Benefit (SorPorSor. 2-01/7)
 • The Citizenship Identity Card
 • One photograph of 1 in size
 • Employment Certificate or a copy of the resignation letter of the Insured (SorPorSor.609). In the event of unavailability of the Form SorPorSor. 6-09, application for registration of unemployment can also be made.
 • A letter or an order from the employer terminating the employment (if there is any).
 • A copy of the first page of the Bank Savings Account on which the Account Name and the Account Number belonging to the Insured are shown.

PROCEDURE AND METHOD OF APPLYING FOR COMPENSATION BENEFIT

 1. Must apply for registration of unemployment at the Office of Employment, the Department of Employment.
 2. Complete the Registration of Unemployment Form together with the following evidence:
  • The Citizenship Identity Card
  • One 1 photograph.
 3. Complete the Application Form for Unemployment Benefit together with the following evidence:
  • Letter of Termination of Employment or a copy of the Notice of Leaving Employment (SorPorSor.6-09) or a letter or an order from the employer terminating the employment (if there is any).
  • A copy of the first page of the Bank Savings Account on which the Account Name and the Account Number are shown.
 4. The officer of the Employment Office shall conduct an interview/ an inspection of the qualification and records of employment.
 5. The officer of the Employment Office makes available job vacancies in 3 locations for the unemployed insured to choose.
 6. If a suitable job can not be found, the officer of the Employment Office will coordinate the effort by sending the unemployed insured to receive vocational (skill) training as necessary. If the insured returns to work in the same place of business or refuse the work or job training provided and fails to show up as required, the Office of the Social Security shall suspend the payment of benefit immediately.
 7. The officer shall enter the status of the insured in the case of unemployment in the central database.
 8. The officer of the Office of Social Security shall retrieve information on the unemployed insured for a review according to the terms of entitlement.
 9. Having had complete qualification, the Office of the Social Security shall transfer the compensation benefit for loss of income according to the Insured 's entitlement through the Insured 's bank account once a month via 8 commercial banks, namely, Krungthai Bank Plc; Bank of Ayudhya Plc; Bangkok Bank Plc; Siam Commercial Bank Plc; Kasikorn Thai Bank Plc; Thai Military Bank Plc; Siam City Bank Plc ( commencing 1 October 2006) and The Islamic Bank of Thailand (commencing 1 January 2007).
 10. If the Applicant for compensation benefit is not satisfied with the order for the compensation benefit payment, an appeal can be filed within 30 days of receipt of the order.
Chart of Social Security Operation in case of Unemployment 

Source: Thailand Social Security Office Website

Thursday, October 27, 2016

MP Jeyakumar Devaraj - Ucapan Bajet - Adakah wang sampai kepada rakyat miskin?

Pos Berkaitan:- 

MP Abdullah Sani - Ucapan Parlimen 25/10/2016 - Satu Penilaian?


Apakah jaminan wang Bajet akan sampai kepada masyarakat berpendapatan rendah?

(Berikut adalah teks ucapan Dr. Jeyakumar Devaraj, Ahli Parlimen Sungai Siput merangkap AJK Pusat PSM, semasa membahaskan Bajet 2017 di Dewan Rakyat pada 25 Oktober 2016.)

Pada amnya, adanya beberapa perkara dalam bajet ini yang saya sokong, terutamanya pendekatan bahawa kerajaan harus campurtangan dalam ekonomi negara untuk memastikan golongan miskin dan terpinggir tidak ketinggalan. Ini amat berbeza daripada puak neoliberal yang berhujah bahawa penglibatan kerajaan dalam ekonomi harus dikurangkan dan mekanisma pasaran bebas diberikan ruang untuk mengimbangkan ekonomi. 

Kebajikan rakyat berpendapatan 40% paling rendah atau yang dikenali sebagai B40 tidak boleh dibiarkan dalam tangan ekonomi pasaran bebas, kerana sistem pasaran masa kini sebenarnya tidak bebas. Ianya dikawal oleh oligopoli dan monopoli. Maka, dalam situasi realiti ini, ekonomi pasaran bebas akan terus meminggirkan rakyat B40 ini kerana ianya berpihak kepada golongan kaya.

Perdana Menteri telah mengumumkan beberapa peruntukan untuk membantu golongan B40 di dalam dan di luar bandar dalam Bajet 2017, umpamanya:
- RM 1.2 bilion untuk menaiktaraf 616 km jalan kampung dan jambatan.
- RM 350 juta untuk membina dan membaik pulih 17 ribu rumah usang di luar bandar.
- RM 300 juta untuk membaik pulih kemudahan di rumah-rumah pangsa.
- RM 200 juta untuk membina 5000 rumah “My Beautiful New Home” dengan harga jualan RM 40,000 ke bawah..


Sekali pandang, tiada sesiapa pun yang akan membantah program-program yang disasarkan untuk membantu golongan-golongan B40 ini. Tetapi persoalannya adalah, apakah jaminan peruntukan-peruntukan ini akan sampai ke kumpulan masyarakat sasaran.

Umpamanya RM 1.2 bilion untuk naiktaraf jalan kampung dan jambatan kecil di luar bandar. Sudah pasti usaha menaiktaraf ini akan dilaksanakan melalui kontraktor pilihan jabatan kerajaan. Adakah kita yakin bahawa sebutharga kontraktor tersebut berpatutan?

Berapakah peratus keuntungan kontaktor tersebut daripada kos sebenarnya? Jika peratusan untung adalah 20%, ianya patut kerana kontraktor mesti dapat keuntungan munasabah. Tetapi siapakah pihak yang memantau proses ini? Saya diberitahu bahawa kadangkala keuntungan yang digaut adalah lebih daripada 100%.

Ertinya bilangan kampung yang dapat manafaat daripada bajet ini dikurangkan 50% kerana peruntukan bajet disapu habis oleh kontraktor yang tamak sebegini.

Siapakah pihak yang memantau sama ada kontraktor yang menang tender projek menaiktaraf jalan dan jambatan melaksanakan kerja itu sendiri ataupun memberikan subkontrak pada kontraktor lain. Saya difahamkan bahawa kadangkala subkontraktor juga memanjangkan kerja itu kepada seorang lagi subkontraktor!

Akhirnya, kontraktor yang melaksanakan projek itu, menghasilkan nilai kerja yang bermutu rendah kerana dana yang diberi kepadanya terlalu kecil dan tidak mencukupi. Sebahagian besar daripada jumlah peruntukan ini dimakan oleh kontraktor utama dan subkontraktor yang pertama.

Inilah kaedahnya rakyat miskin dibantu oleh kerajaan kita. Melalui kontraktor. Dan sering kali kontraktor kurang bertanggungjawab, dan ingin memperolehi keuntungan besar dan tidak memberi perkhidmatan berkualiti yang sepatutnya. Justeru, nilai kerja yang diperuntukkan dalam bajet itu tidak kelihatan dan tidak sampai sepenuhnya kepada akar umbi kerana ketirisan dalam sistem perolehan dan pelaksanaan projek pembangunan kita.

Sampaikan demokrasi ke peringkat kampung

Saya mencadangkan, kaedah yang lebih efektif untuk memastikan dana yang diperuntukkan untuk golongan B40 di kawasan luar bandar sampai ke sasaran, iaitu dengan memperkasakan jawatankuasa tempatan di sesebuah lokaliti luar bandar. Jawatankuasa ini mestilah diberikan maklumat yang mencukupi mengenai amaun dan skop kerja projek pembangunan yang disalurkan kepada kampung itu. Maka jawatankuasa itu dapat memainkan peranan “semak dan imbang.” Jawatankuasa tempatan harus diberi maklumat peruntukan seperti siapakah kontraktor, berapakah sebutbarga, apakah spesifikasi yang dinayatakan dalam kontrak kerja, supaya mereka dapat memantau peraksanaan projek itu. Jika jawatankuasa kuasa kampung dibekalkan dengan info ini, mereka boleh memastikan dana yang diperuntukkan untuk mereka membawa manfaat yang maksimum.

Tetapi untuk memainkan peranan semak dan imbang, jawatankuasa kampung mesti bersifat bebas, iaitu dipilih oleh rakyat tempatan dan bukan dilantik oleh pemimpin politik tempatan ataupun pegawai daerah. Sering kali kontraktor-kontraktor yang mendapat projek mempunyai hubungan rapat dengan pemimpin politik tempatan dan pegawai daerah. Hanya apabila jawatankuasa tempatan itu bebas, ia boleh memainkan peranan semak dan imbang itu.

Pada tahun 2016, Kerajaan telah memperuntukkan RM 321 juta sebagai elaun JKKK. Ini harus diteruskan. Tetapi JKKK mestilah dipilih secara demokratik oleh orang kampung sendiri demi menjamin kebebasannya. 

Keluhan pesawah padi

Saya baru melawat ke kawasan sawah padi dekat Alor Setar. Beberapa orang pesawah padi di situ mengadu pada saya bahawa baja subsidi yang diterima mereka melalui Syarikat Persatuan Peladang tidak dapat digunakan kerana tidak efektif di sawah.

Ramai pesawah menyimpan sahaja baja subsidi yang diberi percuma ini dan membeli baja yang lebih baik. Peruntukan subsidi baja padi tahun lalu adalah RM 400 juta, dikurangkan ke RM 300 juta untuk tahun depan. (Butiran 130500 dalam bajet).

Maka, saya mencadangkan kaedah bantuan baja ini diubahsuaikan. Berilah baucar kepada semua pesawah mengikut saiz pendang sawah mereka supaya mereka boleh membeli baja yang diperlukan mereka daripada kedai-kedai yang dipilih mereka.

Kini, subsidi baja padi dibiarkan terus menjadi “durian runtuh” untuk syarikat swasta terpilih yang membekalkan baja subsidi itu. Ini merupakan pembaziran, RM 300 juta bukan satu amaun yang kecil! 

Masalah dihadapi pekebun kecil getah

Suatu lagi program yang perlaksanaannya harus dikaji semula adalah program tanaman semula getah, di mana pekebun getah kecil dibantu dalam menanam pokok getah baru. Penanaman semula ini dilaksanakan oleh kontraktor. Di kawasan saya, ada pekebun getah yang mengadu bahawa selepas 6 tahun menjaga pokok getah baru, hasil getah daripada pokok baru adalah begitu rendah kerana kontraktor telah memakai klon getah yang kualiti rendah demi mengurangkan kos menanam semula.

Ada banyak kes seperti ini. Bantuan untuk B40 di luar bandar di”outsource” kepada golongan kontraktor Bumiputra. Malangnya, prestasi kontraktor yang lemah dan tidak dipantau dengan ketat memburukkan ketirisan yang berlaku. Perkara-perkara seperti ini harus disiasat dan cara-cara yang berkesan untuk memastikan perlaksanaan yang telus dan berkesan perlu diperkenalkan.


B40 perlu dilindungi

Satu perkara yang tidak disebut dalam ucapan Perdana Menteri, adalah hakikat bahawa beberapa program membantu golongan B40 telah dikurangkan peruntukannya dalam Bajet 2017. Umpamanya, subsidi baja untuk padi diturunkan daripada RM 400 juta pada tahun 2016 ke RM 300 juta dalam Bajet 2017. Elaun JKKK juga dikurangkan daripada RM 327 juta pada tahun 2016 ke RM 187 juta pada 2017. Jika ketirisan dapat dikawal, mungkin peruntukan yang berkurangan masih dapat membantu rakyat. Tetapi jika kerajaan terlalu manja pada para kontraktor dan ketirisan berterusan, kebajikan B40 di luar bandar dengan tentu akan terjejas.

Saya terima bahawa kita perlu membina kapasiti usahawaan Bumiputra kecil dan sederhana. Kita tahu, sampai takat ini, penglibatan kaum Bumiputra dalam sektor Industri Kecil dan Sederhana masih belum sampai ke takat yang memuaskan. Dan kita juga tahu bahawa ramai di golongan T20 (atasan 20%) adalah perniaga kecil dan sederhana. Jadi adalah wajar kerajaan ambil langkah proaktif untuk menggalak dan menyokong usahawan Bumiputra dan salah satu daripada kaedah yang dipakai oleh kerajaan adalah untuk “outsource” projek-projek membantu rakyat B40 di luar bandar.

Tetapi kita mesti sedar bahawa ini kadang kala merupakan “zero sum” game di mana jika usahawan Bumiputra diberi kelonggaran, maka masyarakat Bumiputra B40 pula dinafikan bantuan yang dinyatakan dalam belanjawan negara. Kita mesti kenakan syarat prestasi pada kontraktor dan mengamalkan satu sistem pemantauan yang berkesan supaya memastikan kaum B40 tidak diabaikan. 

Krisis ekonomi

Selain daripada masalah ketirisan dan masalah pertindihan antara kepentingan kontraktor Bumiputra dengan B40 yang tidak ditangani secara yang berkesan, adanya satu lagi kelemahan besar dalam Bajet 2017. Pembentuk Bajet 2017 nampaknya tiada kesedaran terhadap krisis ekonomi makro yang menyelubungi ekonomi global.

Ekonomi global sedang menghadapi masalah kelembapan kerana kemunduran dalam permintaan kasar purata (poor aggregate demand). Oleh kerana tiada permintaan, pengilang enggan meningkatkan produktiviti mereka kerana khuatir tentang permintaan yang lembap. Benarkan saya baca tiga keratan akhbar –
The world economy outlook has dimmed over the last 6 months, exacerbated by China’s slowdown, lower commodity prices Christine Lagard (IMF Director) said yesterday. (Starbiz 6/4/16).
Japan’s exports tumbled in July at the fastest pace since the global financial crisis. . . . . Japan’s exports have now fallen for 10 consecutive months . . . . . Exports in July fell due to lower shipment of cars to the US, ships to Central America and steel to Italy. Exports to China fell an annual 12.7% in July. (Starbiz 19/8/16)
Malaysia’s July exports declined more than expected on a slump in electrical and electronic exports . . (Starbiz 8/9/16)

Mengapakah permintaan kasar begitu lembab? GDP global sedang meningkat dari tahun ke tahun. Sekarang sudah sampai ke tahap USD 90 trillion. 

Masalah pokoknya adalah, pengagihan pendapatan dunia kepada B40 dan juga M40 telah mengecut dalam tempoh masa 30 tahun yang lalu. Negara-negara barat telah mengalami penghijrahan keluar sektor industri ke negara-negara di dunia ketiga yang bergaji rendah. Pada satu masa dulu, negara Britain merupakan negara terkenal dalam membina kapal. Sekarang tiada kapal dibina di Britain. Industri itu telah berindah ke Korea Selatan dan China. China sudah menjadi kilang dunia. Penghijrahan keluar industryibesar dari Eropah dan Amerika Syarikat telah menekan gaji purata B40 dan M40 di negara-negara itu ke bawah lagi.

Gaji di negara-negara Asia dan Afrika pun terus dipaksa kekal rendah kerana kita dipecahkan dan dikuasai oleh syarikat-syarikat antarabangsa gergasi (MNC). Jika sebuah MNC tidak dapat terma yang dia mahu di Malaysia, dia pindah ke Thailand. Jika Thailand meletak syarat yang tidak disenangi oleh MNC, dia akan ugut nak pindah ke Vietnam. Dengan cara itu, perangai MNC telah mengekalkan gaji pekerja di paras yang amat rendah.

Apabila gaji rendah, kuasa pembeli sememangnya menurun. Boleh buat dengan pinjaman, tetapi ke tahap mana, sekarang pun kadar hutang isi rumah di Malaysia telah mencapai 89% daripada GDP negara kita. 

Imperialisme abad ke-21

Pada masa yang sama, MNC telah mengambil kesempatan gaji rendah di negara sedang membangun untuk mencapai keuntungan yang lumayan. Saya ingin berkongsi contoh iPhone (Apple) yang dibuat di negara China:
Harga komponen telefon bimbit yang di import ke China USD 120
Harga iPhone keluaran kilang negara Cina USD 200
Harga jualan kepada pelanggan di Amerika Syarikat USD 500

Pembuatan iPhone di China dikontrakkan kepada usahawan China yang mengambil peranan menindas pekerja China dengan gaji rendah, kerja lebih masa yang panjang dan suasana kerja yang sesak dan membahayakan. Tetapi syer kekayaan yang diperolehi oleh masyarakat China hanya USD 80 sahaja untuk setiap iPhone yang dibuat dan syer pekerja kilang China hanya USD 6.50.

Pihak majikan China dapat USD 73.50. Tetapi MNC memperolehi USD 300 daripada pembuatan dan penjualan satu iPhone. Manakala China dapat USD 80, MNC memperolehi keuntungan USD 300, hanya untuk buat kerja sedikit sahaja iaitu mengangkut produk ke Amerika Syarikat dan mengedar kepada kedai-kedai untuk dijual.

Saya telah mengambil sedikit masa untuk menceritakan semua ini kerana saya mahu menjelaskan bagaimana imperialisme sedang berfungsi pada Abad ke-21. Bukan lagi datang ke negara dunia ketiga dengan kapal perang dan terus mengeksploitasi pekerja di sini. Sekarang eksploitasi seolah-olah telah di “outsource”.

Usahawan China dan usahawan Malaysia diberi peranan melakukan eksploitasi terhadap pekerja mereka. Oleh kerana MNC mengawal teknologi, ada nama jenama yang terkenal dan menguasai pasaran runcit di negara maju, dia dapat memperolehi sebahagian besar daripada kekayaan yang dijana oleh pekerja di negara-negara dunia ketiga. 

Bukan itu sahaja, syarikat MNC pun pandai mengelakkan diri daripada membayar cukai di negara asalnya. Jika kita ambil kes seperti iPhone tadi, keuntungan sebanyak USD 300 oleh MNC yang bertapak di Amerika Syarikat (A) disembunyikan oleh syarikat itu dengan mewujudkan satu syarikat (B) di negara di mana kadar cukai rendah, seperti Cayman ataupun Bahamas atau Virgin Islands. Barangan yang dibuat di China dibeli oleh syarikat (B) dengan harga USD 200 dan dijual balik ke syarikat (A) dengan harga USD 450. Ertinya, keuntungan sebanyak USD 250 disembunyikan. Cukai hanya dibayar oleh Syarikat (A) atas USD 50 sahaja. Untung sebanyak USD 250 tidak dicukai dan masuk ke dana MNC. 

Inilah sebabnya 1% yang terkaya di dunia semakin kaya. Izinkan saya membaca petikan daripada Laporan Oxfam:

The richest 1% of the world’s population now own more than the rest of us combined, aid group OXFAM announced. . . Runaway inequality has created a world where 62 of the richest own as much wealth as 50% of the world population – a figure that has fallen from 388 just 5 years ago. . . . . . One of the key trends behind rising inequality is the falling share of national income going to workers in all developed and developing countries.

Kerajaan kita sering berkata Malaysia tersangkut dalam “Middle Income Trap”. Dan inilah sebabnya – ekonomi dunia dikuasai oleh segelintir syarikat antarabangsa gergasi (MNC).

Sistem ekonomi yang diwujudkan di bawah pengaruh syarikat MNC dan pemikiran neoliberal telah menggubalkan satu situasi di mana kekayaan yang dijana di Asia dan Afrika diperolehi oleh syarikat-syarikat gergasi yang menguasai sistem perdagangan antarabangsa.

Inilah sebab utama “Middle Income Trap” – eksploitasi imperialisme. Bukan produktiviti pekerja kita yang rendah.

Malangnya kerajaan kita tidak nampak hakikat ini.

Jika kita sedar akan punca masalah yang benar, maka kita sanggup mengaturkan strategi untuk mengatasinya. Tetapi nampaknya kerajaan kita masih kabur terhadap sebab-sebab “Middle Income Trap”. 

Jadi bagaimana boleh mengatasinya? Itulah sebabnya kerajaan kita beria-ia menandatangani Perjanjian Ekonomi seperti TPPA dan RCEP yang hanya akan memperkasakan lagi kuasa dan pengaruh MNC dalam ekonomi dunia.

Tiada jaminan rakyat akan disejahterakan

Walaupun atas kertas, Badget 2017 ini menyenaraikan peruntukan-peruntukan untuk menangani masalah beberapa golongan miskin , tetapi ia:
- Langsung tiada strategi untuk mengawal ketirisan dalam pelaksanaan projek-projek kebajikan dan bantuan untuk B40;
- Tiada garis panduan untuk mengenalpasti dan menangani pertindihan antara hasrat kerajaan memperkasakan golongan PKS Bumiputra dan kepentingan rakyat pendapatan rendah B40;
- Dan tiada kesedaran terhadap struktur dan corak ekonomi antarabangsa yang sedang menindas rakyat dunia ketiga.

Bajet ini tidak akan melindungi B40 dan M40 kita daripada tekanan ekonomi pada tahun yang akan datang. 

Maka saya tidak dapat menyokong Bajet ini!

Wednesday, October 26, 2016

MP Abdullah Sani - Ucapan Parlimen 25/10/2016 - Satu Penilaian?

Pada 25/10/2016, MP Abdullah Sani, pemangku Presiden MTUC, diberikan 30 minit bercakap, di mana ia menyatakan bahawa akan menimbulkan 11 perkara untuk 'diselitkan dalam Bajet 2017'. Kita kini akan melihat apa yang beliau cakap, sama ada jelas atau tidak, dsb...

Adakah Abdullah Sani membuat apa-apa cadangan yang jelas - untuk diselitkan dalam Bajet 2017, atau adakah beliau hanya cakap saja...

Di Parlimen, ucapan dibuat mesti relevan untuk perkara yang dibincangkan - kini Bajet 2017. Apa yang harus dinyatakan dengan jelas bagaimana harus membelanjakan wang negara, atau sama ada apa yang kerajaan cadangan untuk dibelanjakan tidak patut(atau patut), dan harus dibatalkan terus, dikurangkan dan/atau ditambahkan. 

Peluang berhujah di Parlimen harus jangan diabaikan - setengah wakil rakyat mengambil peluang bercakap tentang apa-apa saja termasuk juga tak relevan  - tidak prihatin sama ada hujahan beliau ada fakta, kandungan bernas, dan cadangan yang relevan... Hujahan - tujuan adalah untuk mempengaruhi wakil rakyat yang lain...dan juga rakyat Malaysia. Rakyat juga, termasuk pekerja, akan melihat apa yang dihujah oleh wakil rakyat mereka...

Daripada Hansard 25/10/2016, saya petik ucapan Abdullah Sani dan membuat penilaian kandungan dan keberkesanan hujahan beliau.. Komen merupakan pendapat saya sendiri...saudara diundang membuat penilaian sendiri. Kadang-kadang kita harus memberikan 'feedback' supaya wakil rakyat juga dapat bertambah baik...dan berkualiti..Timbalan Yang di-Pertua [Dato’ Sri Haji Ismail bin Haji Mohamed Said]: ...30 minit.Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: ...waktu tidak menunjukkan saat saya hendak bicara, tolong pasangkan supaya saya boleh mengatur langkah. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, saya mulai dengan perhatian dengan kedudukan- 30 minit tidak boleh pencelahan diberikan kerana isu 11 perkara
yang penting yang harus saya rungkaikan untuk diselitkan dalam Bajet 2017 yang telah pun menunjuk dan telah pun diberikan– inilah hebat Yang Berhormat Kuala Langat, kalau bercakap orang kacau– atas langkah kerajaan ataupun Menteri Kewangan, Yang Amat Berhormat Pekan tidak menjurus kepada keselesaan dan juga untuk memastikan kerangka dasar masa depan 2017 itu diberikan perhatian khusus kepada pekerja.
Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: [Menyampuk]Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Daripada semua atur cara dan juga...Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Satu minit.Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: ...ucapannya itu memberikan satu isyarat bahawa tidak ada yang memberikan kebaikan atau penambahbaikan kepada pekerja yang memerlukan pembelaan dan juga fokus untuk keadaan ekonomi, apa akan berlaku 2017. Pada waktu ini Tuan Yang di-Pertua,
mengikut laporan dan juga maklumat yang saya terima daripada apa yang berlaku pada hari ini– betul tidak betul, dengar dahulu Yang Berhormat Lenggong. Ini pemangku Presiden MTUC bercakap, hormat sikit Yang Berhormat Lenggong

Komen:- Nyata beliau menyatakan bahawa beliau pemangku Presiden MTUCIsunya, saya hendak bangkitkan Tuan Yang di-Pertua, satu isu melibatkan pekerja-pekerja yang telah dibuang, waktu ini sudah pun menjangkau puluhan ribu.Oh, dahsyat! Puluhan ribu bukan perkara mainan. Soal ekonomi tahun depan amat menjadi teka teki, apa akan berlaku pada pekerja yang hari ini resah dan gelisah dengan masa depan mereka? Sebagai contoh, PERWAJA. Kita suntik, kita bantu, kerajaan bagi apa sahaja yang diperlukan tetapi akhirnya PERWAJA telah pun memecat hampir 1,000 orang pekerja dengan berlaku biadab dan tidak adil, tidak beri gaji empat bulan, itu saya dimaklumkan oleh pekerja. Begitu juga EPF dipotong, SOCSO dipotong tetapi wang itu tidak dimasukkan dalam EPF dan SOCSO. Begitu juga dengan Tabung Haji, Bank Rakyat, pinjaman dan lain-lain Tuan Yang di-Pertua, kepunyaan siapa syarikat ini?Timbalan Yang di-Pertua [Dato’ Sri Haji Ismail bin Haji Mohamed Said]:Yang Berhormat Kuala Langat, PTPTN tidak semak kah?Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Dia orang tidak masuk, tidak ambil skim itu sebab masa itu mereka semua kaya. Jadi, Yang Berhormat Lenggong tidak boleh komen benda ini. Jadi, persoalan saya ialah ini penindasan yang luar biasa yang berlaku di PERWAJA yang dikuasai oleh syarikat bumiputera yang terlibat secara langsung, hampir 100% bumiputera. Mereka melakukan pengkhianatan dan pada masa yang sama dia boleh berniaga di luar sana, dia boleh pergi ke luar negara tanpa ada sekatan. Kalau tidak bayar PTPTN, disekat pergi luar negara tetapi kalau dia berlaku zalim, merompak duit pekerja, dibiar bermaharajalela. Kerajaan harus, wajib memastikan mereka empunya, tuan empunya syarikat ini, tidak perlu saya sebut, tidak perlu namanya saya sebut tetapi kerajaan harus bersikap tegas terhadap pengkhianat yang merosakkan masa depan pekerja ini.

KOMEN:-
Ok - isu ribuan pekerja yang telah dibuang kerja - tetapi selepas itu, beliau hanya cakap pasal kes PERWAJA... apakah cadangannya untuk Bajet 2017?
Adakah beliau cadangkan apa-apa untuk ribuan pekerja yang dibuang kerja? Tidak ada pun -
Adakah beliau cadangkan Skim Bantuan Sementara Untuk Pekerja Yang Dibuang Kerja? Tidak ada pun
Nyata beliau jelaskan ada isu pencabulan hak - isu tak bayar gaji, potong caruman EPF tapi tak bayar ke dalam akaun pekerja di EPF - OK, pencabulan hak - ada undang-undang dan cara menuntut dalam undang-undang kini...Jadi apakah yang beliau mahu? Atau hanya mahu maklumkan isu kepada Parlimen ...adakah Abdullah Sani pernah dilu kenyataan media mengenai pekerja PERWAJA? 
Ini masa bincang Bajet... 
Adakah beliau mencadangkan bahawa kerajaan jimat duit dan berhenti suntik bantuan kepada syarikat di masa depan? Itu tidak diminta - dan mungkin satu cadangan bagus...
Adakah beliau mencadangkan supaya kerajaan menyenerai hitam syarikat majikan yang tidak menghormati hak pekerja? - Tidak juga cadangan khusus dibuat...
 


Keduanya saya juga ingin menyinggung Megasteel ini, kalau dilihat daripada penutupan syarikat ini yang sebelum ini diberikan banyak subsidi bajet, Tuan Yang diPertua. Tan Sri juga tutup Megasteel, buka Amsteel, kemudian tidak bayar duit pampasan. Tidak bayar duit pampasan. Selalu pergi ke negara China untuk berniaga tidak diberi sekatan. Kalau budak-budak yang tidak bayar PTPTN, hendak beli kereta pun tidak boleh. Ini korporat keparat ini boleh bermaharajalela sewenang-wenangnya.Ini apa punya undang-undang sistem yang kita ada? Yang kaya dibiarkan bermaharajalela, yang miskin ditindas sebangsat-bangsatnya. [Tepuk]
Saya mahu kerajaan yang berkenaan, Kementerian MITI, Kementerian Kewangan, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Dalam Negeri wajib dan harus menjalankan tugas mereka demi untuk rakyat marhaen yang diseksa hidup mereka.
Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Minum air dulu, minum air dulu.
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Begitu juga dengan syarikat yang dibuka— selain itu,..

Komen:-
- Isu Megasteel pula ditimbulkan - tak bayar pampasan > isu hak pekerja ada cara menuntut... 
- tapi nampaknya, Abdullah Sani mahu kerajaan menghalang seorang Tan Sri yang tidak dinamakan (tak faham kenapa Abdullah Sani tidak saja namakan sebab ini Parlimen dan apa yang dikatakan tidak boleh siapa-siapa menyaman beliau...tindakan tak menyatakan nama juga memberikan gambaran beliau tak 'confident' sama ada Tan Sri ini harus dipersalahkan atau tidak)
- Adakah beliau cadangkan Tan Sri...ini juga dihalang keluar negara...tetapi ini tidak lojik kerana majikan pekerja adalah syarikat ...bukan CEO..bukan pemegang saham..bukan Pengarah...Syarikat yang ada obligasi bayar pampasan. 
- Adakah Abdullah Sani membuat cadangan supaya pengarah dan pemegang saham juga menjadi 'personally liable" - cadangan baik, mungkin juga boleh minta kerajaan membuat undang-undang bahawa pengarah atau pemegang saham tersebar juga menjadi penjamin untuk keberhutangan syarikat - ini biasa dilakukan oleh bank bila beri pinjaman, di mana satu syarat adalah 2-3 pengarah secara peribadi jadi penjamin. Justeru, undang-undang boleh digubal dengan memerlukan 2-3 pengarah atau pemegang saham menjadi 'penjamin' - bermakna, jika syarikat akhirnya kata mereka 'bangkrap' tak ada duit bayar pampasan, hutang kepada pekerja atau gantirugi - pekerja boleh mengejar pengarah berkenaan untuk mendapatkan duit hak mereka....TETAPI Abdullah Sani tidak membuat cadangan ini kepada kerajaan....
...selain itu, Tuan Yang di-Pertua, Parkson. Itu anak syarikat Megasteel. Amsteel masih lagi mengeluarkan steel tetapi dalam masa yang sama tidak mahu membayar duit pampasan. Alasannya kerana apa? Pegawai tidak berhak untuk mendapatkan Rentikerja Sentara di bawah seksyen 30 kerana ikut Akta Kerja di bawah
gajian RM2,000 itu layak. Bengap punya otak. Ikut
award Mahkamah Perusahaan, jelas mengatakan bahawa pekerja-pekerja itu adalah mandatori. Ini apa punya pengurusan?...

Komen:-
- kemudian dia menimbulkan isu Parkson - beliau nampaknya mencadangkan bahawa 'termination benefit', saya percaya yang dimaksudkan pembayaran ganti notis berhenti kerja...atau adakah beliau bercakap tentang 'lay-off benefit atau retrenchment benefit' - saya tak pasti. Dia mahu semua pekerja termasuk CEO yang bergaji beratusan ribu ringgit diberikan hak ini? Adakah ini apa yang beliau mahu? Hak ini biasa dalam kontrak pekerjaan (atau CBA) - Akta Kerja menetapkan hak MINIMA memberikan lindungan hak kepada pekerja bergaji rendah...secara wajar, mungkin kini skop boleh ditambahkan untuk merangkumi pekerja berpendapatan RM4,000 atau RM5,000 ke bawah...Timbalan Yang di-Pertua [Dato’ Sri Haji Ismail bin Haji Mohamed Said]:Yang Berhormat Kuala Langat, duduk sekejap ya. Yang Berhormat Rantau Panjanghendak mencelah.
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Saya ada 30 minit.Sekejap ya. Dah habis nanti saya bagi tahu. [Disampuk] Bolehlah. Yang Berhormat Rantau Panjang...
DR.25.10.2016 44
Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Kenapa Yang Berhormat Kuala Langat takut?
Timbalan Yang di-Pertua [Dato’ Sri Haji Ismail bin Haji Mohamed Said]:Sila Yang Berhormat Rantau Panjang.
Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Terima kasih Yang Berhormat Kuala Langat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Kuala Langat iaitu yang berkaitan dengan syarikat-syarikat besar yang mendapat pampasan dan sebagainya. Kalau kita merujuk kepada Laporan Audit 2015, didapati bagaimana Syarikat Perwaja Terengganu mempunyai hutang RM793.81 juta yang mana kerajaan, Kementerian Kewangan telah memutuskan untuk menyediakan peruntukan hapus kira berjumlah RM100 juta setiap tahun sehingga dijangka selesai tahun 2027. Itu baru
satu. Banyak lagi yang didedahkan dalam laporan audit bagaimana hapus kira oleh syarikat-syarikat gergasi sedangkan anak kita yang belajar yang dapat pinjaman PTPTN, mereka disekat keluar negara, mereka disekat untuk membuat pinjaman semata-mata kerana tunggakan baki hutang dan tidak ada peluang lagi untuk mendapat tempat dalam pasaran pekerjaan. Apa komen Yang Berhormat?
Timbalan Yang di-Pertua [Dato’ Sri Haji Ismail bin Haji Mohamed Said]: Ya, Yang Berhormat Bayan Baru juga bangun.
Tuan Sim Tze Tzin [Bayan Baru]: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Yang Berhormat Kuala Langat, sedikit sahaja. Saya hendak tanya, berapa agaknya anggaran daripada kerajaan atau MTUC bahawa pekerja dibuang kerja? Sebenarnya berapa? Kita tidak tahu. Ini kerana kita dengar 200,000 pelajar yang graduated tidak dapat kerja. Selepas itu, kilang-kilang besar mula retrench dan juga SME pun, kerana tertekan dengan GST dan sebagainya, mereka mula melepaskan pekerja-pekerja secara senyap-senyap dan mesti saya rasa kerajaan ada statistik. Minta Yang Berhormat Kuala Langat komen. Terima kasih.
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Ini habislah, tidak boleh celah lagilah. Yang Berhormat Rantau Panjang, saya setuju yang mereka dihapuskan hutang, yang pekerja ini ditindas. Yang kaya itu diberikan bantuan, yang pekerja bawah ini tidak diambil peduli. Saya bersetuju dan masukkan sebahagian daripada ucapan saya daripada Yang Berhormat Rantau Panjang.
Begitu juga dengan Yang Berhormat Bayan Baru, memang waktu ini hampir 70,000 yang dibuang kerja tetapi yang tidak kita ketahui, berapa ribu lagi. Jadi ini adalah kesan yang memberikan kita satu pertanyaan, di mana integriti kerajaan untuk membela nasib pekerja ini? Saya mohon kerajaan kena menjawab daripada hati naluri suci murni mereka, bukan daripada kertas yang diberikan oleh pegawai. Tuan Yang di-Pertua...
Tuan Loke Siew Fook [Seremban]: [Bangun]
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Yang Berhormat Seremban, saya ada sebelas minit. Okey, okey.
Tuan Loke Siew Fook [Seremban]: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua.
Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Yang Berhormat Seremban pun kalah.
Tuan Loke Siew Fook [Seremban]: Yang pertamanya kita kena mengucapkan tahniah kepada Datuk Kuala Langat sebab telah diberikan anugerah Datuk oleh Yang di-Pertua negeri Pulau Pinang. Datuk Abdullah Sani. [Tepuk]
Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Patutlah lain macam cakapnya.
Tuan Loke Siew Fook [Seremban]: Sebagai menghargai sumbangan beliau kepada golongan pekerja. Jadi ini saya rasa memang patut diberikan gelaran Datuk.Saya hendak tanya pandangan Yang Berhormat Kuala Langat, apakah tidak kerajaan— saya tahu Yang Berhormat Kuala Langat telah bertahun-tahun memperjuangkan tabung pemberhentian pekerja untuk pekerja-pekerja yang dibuang kerja, tetapi nampaknya belum ada lagi keinginan politik, political will daripada pihak Kerajaan Persekutuan untuk menubuhkan tabung pemberhentian pekerja. Apakah pandangan Yang Berhormat Kuala Langat?
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Terima kasih, Yang Berhormat Seremban. Saya akan menghuraikan dalam perkara yang akan saya masukkan dalam perkara tujuh khusus untuk jawapan kepada Yang Berhormat Seremban. Berbalik kepada isu yang saya hendak bangkitkan. Begitu juga dengan Solartech di Penang. Dia bagi kerja hari ini. Masuk setahun, dia buang semua.Kemudian seksyen 20 untuk reinstate 110 orang masuk kes dan malangnya, seksyen 30 Akta Perusahaan 1967, 24 bulan. Ini undang-undang kunta kinte. Mereka dibuang dan dalam masa yang sama digari, diikat kaki mereka dan tidak boleh bergerak untuk mempertahankan hak mereka. Maka demikian, Kementerian Sumber Manusia kaji semula seksyen 30 ini untuk memberikan lebar luaskan hak pekerja-pekerja ini untuk mereka bernafas.

Komen:-
- Puan Hajah Siti Zailah mencelah dan memberikan fakta ..statistik, di mana ini bantu Abdullah Sani - dia menyatakan dengan jelas tentang isu Perwaja - Alangkah baik, Abdullah Sani yang mengemukakan fakta ini - fakta/statistik membantu menyokong hujahan - kalau tidak nampak macam cakap kedai kopi...Beliau perlu buat kajian lebih...
- Sim Tze Tzin juga cuba membantu - bertanya bilangan pekerja yang telah dibuang kerja? Tapi nampaknya Abdullah Sani sendiri tidak tahu secara pasti - beliau kata 70,000...pasti maklumat terkini pemangku Presiden MTUC boleh mendapat dari pihak berkenaan. MP pun boleh tanya statistik terkini melalui soalan Parlimen - boleh dapat tahu dari sektor apa, di negeri apa, dll..
- Loke Siew Fook juga membantu - menimbulkan isu tabung pemberhentian pekerja untuk pekerja-pekerja yang dibuang kerja - ini ckup relevan kerana ini isu kewangan - kerajaan boleh diminta mengagihkan RM1billion untuk tabung ini...tabung ini adalah untuk membantu pekerja yang hilang punca pendapatan dan masih mencari kerja. Di Thailand, bantuan diberikan untuk tempoh maksima 6 bulan - di mana apa yang diberikan adalah separuh gaji(kalau tak salah) - Saperti mangsa banjir, pekerja yang dibuang kerja juga memerlukan wang sekarang untuk menyara hidup mereka... Soalan ini ada kait langsung dengan Bajet 2016 - tapi Abdullah Sani kata dia akan timbulkan kemudian...sabar...
- Beliau timbul isu Solartech...yang diminta 'kaji semula' - kenapa tak mengatakan jelas untuk keluarkan Jadual berkenaan balik kepada keadaan saperti dulu..supaya pekerja kembali berhak mendapat gaji sepatut dapat dari tarikh pembuangan kerja sehingga tarikh keputusan Mahkamah...tanpa apa-apa potongan..
- Apakah kaitan kebanyakkan yang beliau bercakap dengan Bajet 2017? Di sini mesti dicadangkan bagaimana kerajaan patut berbelanja untuk pekerja ...Ini bukan masanya timbulkan isu ini - secara tambahan, mereka yang tahu isu hak pekerja mungkin faham - tetapi adakah MP lain dan orang ramai boleh faham?
- 30 Minit diberikan - kini tinggal 11 minit...


Kedua— baru masuk kedua, Tuan Yang di-Pertua— penjawat awam. Ketika saya berhujah dalam perdebatan dahulu, pekerja kontrak tidak ada waktu, hari ini ada waktu. 15 tahun ke atas mereka dikerjatetapkan. Hari ini saya hendak merayu kepada Jabatan Perdana Menteri untuk sedikit prihatin. Bagaimana mereka yang bekerja empat, lima, 10 tahun, 12 tahun bekerja kontrak dengan kementerian-kementerian dalam kerajaan?
 
Maka saya ingin cadangkan mereka yang bekerja tiga tahun ke atas ditetapkan supaya mereka layak mendapat pencen, mereka layak mendapat imbuhan-imbuhan faedah bersekali dengan mereka yang berada di samping keliling mereka. Itu penting, Tuan Yang di-Pertua, kerana tidak ada diskriminasi dan kecil hati. Ini kerja 10 tahun, 12 tahun masih kontrak. Jadi saya harap Jabatan Perdana Menteri supaya prihatin,kaji semula.

Komen
- Ini isu yang relevan dengan Bajet 2017 - cadangkan menjadi semua penjawat awam yang kerja kontrak dijadikan pekerja tetap(regular) selepas 3 tahun. Bagus.
- Tetapi, kenapa masih merestui pengunaan kontrak pekerjaan jngka pendek - sepatutnya minta terus semua penjawat awam diberikan kerja tetap?

 Begitu juga dengan pekerja OKU yang bekerja lima tahun, lapan tahun. Saya  minta kementerian supaya OKU ini diberikan mereka peluang untuk digaji tetapkan.Dalam bajet ini banyak disentuh faedah-faedah OKU tetapi tidak disentuh untuk pekerjaan mereka khusus di kementerian-kementerian dalam kerajaan. Maka, saya cadangkan mereka ini wajib ditetapkan pekerjaan mereka supaya mereka juga tidak terlepas, tidak terpinggir daripada faedah-faedah yang sepatutnya mereka dapat.

Komen
- Ini isu relevan 
- direkodkan macam Abdullah Sani minta mereka diberikan gaji tetap - mungkin silap kata, saya percaya apa yang diminta adalah kerja tetap..

 Seterusnya, termasuk saya ulangi kepada Menteri Dalam Negeri iaitu anggota penjara, bomba, gaji mereka jauh dibandingkan dengan penguasa-penguasa yang lain sedangkan tugas mereka amat berat dan mencabar berdepan dengan pelbagai risiko tetapi gaji mereka amat mendukacitakan. Menteri Dalam Negeri, tolong lihat dan juga prihatin terhadap mereka juga.

Komen
- Ini juga isu relevan - saya percaya apa yang Abdullah Sani mahu adalah untuk gaji mereka dinaikkan sama dengan taraf gaji penguatkuasa lain..kerana kini 'gaji mereka lebih rendah' Betulkah ini? Contoh gaji mereka yang lebih rendah boleh buktikan ini kerana penjawat awam ada skil gaji yang biasanya sama...


Begitu juga dengan cuti bersalin. Tuan Yang di-Pertua, dalam private sector di bawah seksyen 34 Akta Kerja 1955 memberikan hanya lima anak untuk percutian berfaedah. Jadi saya hendak cadangkan hari ini supaya cuti untuk penjawat awam dan wanita swasta ini dinaikkan daripada 300 ke 450. Sekurang-kurangnya Tuan Yang diPertua, kita ada jiwa kasih sayang untuk kita berikan kepada isteri ataupun ibu. Ini penting dan ini telah pun berlalu puluhan tahun.

Di luar sana, di luar negara, 90 hari sudah menjadi perkara biasa tetapi kita masih terlekat dengan undang-undang lapuk yang tidak memberi ruang untuk ibu-ibu bersalin dengan lebih selesa dan bermanfaat kepada anak-anak. Kita sebagai seorang suami harus bersikap prihatin dan berjiwa besar. Ibu-ibu yang melahirkan anak memerlukan perhatian bayi itu. Apakah tidak zalim kita menyekat waktu itu hanya menumpukan kepada waktu-waktu tertentu untuk diberikan setelah anak itu dilahirkan kasih sayang sepenuh-penuhnya, Tuan Yang di-Pertua?


Saya mencadangkan supaya penjawat awam, 300 dinaikkan kepada 450 demi memartabatkan wanita dan memastikan mereka menjaga sepenuhnya anak bayi itu.


Begitu juga private sector seksyen 34, seksyen 35, seksyen 36, seksyen 37 Akta Kerja itu wajib dipinda demi untuk menjaga kepentingan wanita, ibu yang akan berdepan dengan tanggungjawab yang luar biasa. Tidak mampu lelaki untuk menanggungnya sebab kita bukan melahirkan bayi itu.

Komen:-
- Isu relevan untuk penjawat awam dalam perbincangan Bajet - kerana duit kerajaan dibelanjakan?
- Yang mengelirukan adalah apa yang beliau minta sebenarnya - cuti bersalin 60 hari ditambahkan kepada 90 hari...[Atau hak cuti bersalin dilanjutkan kepada anak ke-6 dan seterusnya...]
- Bagi pekerja swasta - Abdullah Sani mungkin boleh cadangkan bahawa kerajaan memberikan bantuan RM500 sebulan untuk 3-4 bulan kepada pekerja perempuan swasta atau pekerja perempuan kerja sendiri, yang bergaji/berpendapatan  RM4,000 atau kurang  yang bersalin semasa tempuh cuti bersalin. Majikan swasta biasa membayar gaji basic - tetapi pendapatan pekerja biasanya adalah tambahan saperti kerja lebih masa, shift elaun, dll...justeru pekerja perempuan swasta perlu dibantu. 

 


Tuan Yang di-Pertua. Ketiga, isu MAS saya masih lagi–– saya tidak puas hati dengan apa yang berlaku dan transformasi MAS kerana waktu ini bukan hendak memberikan penambahbaikan tetapi sekarang ini apa yang dimaklumkan jual kapal terbang, lepas itu, tutup penerbangan ke luar negara kecuali UK. Lepas itu, yang malangnya Tuan Yang di-Pertua, pengurusan, ambil daripada luar negara. Bagi gaji mahal dan terkini diberitakan hendak buang lagi orang bekerja. Ini menjadi persoalan.Kita hendak menambah baik atau menjahanamkan GLC ini? Tidak memboleh dan memungkinkan MAS ini dapat diselamatkan dalam konteks waktu ini.Saya ingin mencadangkan supaya peluang pengurusan ini tidak boleh dikompromikan–– anak tempatan cukup banyak. Yang Berhormat Lenggong boleh jadi CEO MAS. Yang Berhormat Lenggong boleh jadi pengerusi ataupun Yang Berhormat Setiawangsa yang berwibawa untuk menjadi pengerusi MAS. Mengapa harus diambil orang luar negara yang tidak tahu budaya kita. Kita bagi gaji mahal, juta-juta itu buat apa? Ini harus dipandang serius oleh Menteri Pengangkutan–– Timbalan pun tidak ada sudah. Bila saya hendak bercakap semua tidak ada.

Komen:-
- Apa yang dicadangkan tak pasti - beliau mahukan warganegara Malaysia harus diberikan jawatan pengurusan dan CEO?
- Kenapa tak juga cadangkan bahawa CEO dan Pengurusan MAS dan GLC lain tidak dibayar gaji terlampau tinggi - gaji tidak harus lebih gaji Perdana Menteri atau MP? 
- Masa dekat nak siap tapi masih buang masa dengan komen tak relevan ...mengenai Lenggong dan Setiawangsa?

 
Lepas itu, ke empat teksi. Teksi saya tahu pengumuman dibuat untuk diberikan – 13 minit. Cepatnya masa ini. Tumpuan untuk membantu. Ya, betul. Akan tetapi Tuan Yang di-Pertua, untuk pengetahuan kementerian berkenaan hampir 20,000 orang lebih teksi-teksi telah pun dikenal pasti memulangkan kembali teksi mereka kerana tidak mampu. Tidak mampu disebabkan persaingan daripada Uber dan sebagainya.

Betul, saya akui. Dalam keadaan sekarang teknologi tinggi mahukan segala peralatan moden. Ajarlah teksi itu. Bukan hendak cari penyelesaian. Bukan hendak menambah beban hinggakan memudaratkan pemandu-pemandu teksi. Janganlah kita hendak seksakan kumpulan yang besar yang 70,000 orang ini lebih. Daripada masa yang sama kita hendak meningkatkan produktiviti. Betul. Duduk dan berikan kesaksamaan, yang 12,000 untuk peruntukan 5,000 itu tidak cukup. Buat macam mana dengan 8,000 yang lain? Mereka sudah pulangkan balik. Yang Berhormat Menteri kata yang diberitahu pada Dewan ini sebab mereka tahu mereka pulangkan.Pulangkan apa? Pulangkan disebabkan mereka sengsara. Tidak mampu.


Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Jaga Yang Berhormat Batu Gajah itu.Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Ini memberikan isyarat bahawa supaya kerajaan berfikir secara konsisten hak pemandu teksi ini. SOCSO ini Tuan Yang di-Pertua, saya dimaklumkan empat tahun yang lalu. Kalau hendak buat cepat. Ini kerana melibatkan keselamatan, kesihatan dan juga perilaku
fizikal pemandu teksi itu. Saya menyokong penuh untuk SOCSO itu disegerakan dan jangan berlengah waktu. Tidak perlu tunggu tahun 2017. Sekarang boleh buat.
 
Komen :-
- Berapa pemandu teksi? 70,000 atau 20,000 - cuba baca dan buat kesimpulan. Adakah Abdullah Sani mengambil kira pemandu teksi seluruh negara?
- lebih kurang 20,000 orang pulangkan teksi - kenapa pulangkan teksi? Teksi milik syarikat? Mungkin masalah kini adalah kerana permit diberikan kepada syarikat - bukan kepada pemandu teksi sendiri. Beban pemandu teksi adalah perlu bayar untuk sewa, beri kebanyakkan pendapat kepada syarikat milik permit, untuk radio, dll ...tapi nampaknya Abdullah Sani mahu haramkan Uber? Ramai orang jalankan kegiatan 'teksi 'illegal' atau kereta sapu untuk menampung kehidupan mereka - tidakkah YB Abdullah Sani tidak tahu ini? 
- Cadangan baik adalah untuk berikan permit terus kepada pemandu
- Cadangan SOCSO tak jelas langsung. Saya fikir maksud beliau untuk membenarkan pekerja kerja sendiri dimasukkan dalam skim SOCSOSeterusnya, saya ingin memaklumkan nombor lima, Mahkamah Perusahaan.Dahulu, di Jalan Raja, sekarang ditukar ke Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak satu kes Tuan Yang di-Pertua melibatkan 1,500 setahun. Orang hendak pergi ke Jalan Tun Abdul Razak itu seksa. Hanya teksi yang masuk, pengangkutan lain tidak ada. Kita cadangkan di Bank Rakyat di Brickfields mudahkan semua orang yang sederhana dan miskin menuntut hak mereka. Saya cadangkan Kementerian Sumber Manusia tolonglah prihatin walaupun kos itu tinggi untuk penyewaan tetapi dalam masa yang sama kita membantu rakyat yang memerlukan pembelaan.
Saya minta Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia, saya merayu tolonglah sedikit ada sifat keprihatinan untuk Mahkamah Perusahaan itu ditukar balik di Jalan Brickfields. Semoga mendapat kemudahan yang sesuai dengan privilege pekerjapekerja yang hendak pergi ke mahkamah.

Komen
Isu pemindahan lokasi Mahkamah Perusahaan Kuala Lumpur - pindahkan ke lokasi asal dekat stesyen bas, LRT..
Tapi kenapa tak cadangkan adakan lebih banyak Mahkamah Perusahaan di bandar di seluruh negara yang lebih dekat dengan pekerja...
Tapi kenapa tak cadangkan bahawa 'bayaran pergi balik Mahkamah Perusahaan dan/atau Mahkamah Buruh' ditanggung kerajaan. Bayar elaun perjalanan kepada pekerja yang berjuang menuntut hak, dan saksi pekerja yang lain.

Timbalan Yang di-Pertua [Dato’ Sri Haji Ismail bin Haji Mohamed Said]: Ya, yang keenam.Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Begitu juga nombor enam, pekerja asing. Saya hendak beritahu pekerja asing 6P ini banyak sangat berita.Dua hari sudah kata imigresen kena tangkap 18 juta dalam Utusan Mingguan Malaysia, saya pun pening. Jadi hari ini saya hendak bangkit balik apabila saya
mendapat maklumat tadi saya mesyuarat dengan CIDB dalam beberapa cadangan dibuat pekerja-pekerja yang berkemahiran,
skilled workers. Saya juga hendak pastikan bahawa pemantauan dalam masa yang sama harus diberikan untuk memastikan bahawa jawatan 26 ini jawatan wiring, chargeman dan berbagai-bagai, ini harus dan wajib tidak dianiayai pekerja tempatan. 

Dalam masa yang sama pekerja asing juga ingin saya hendak beritahu Dewan yang mulia ini supaya memastikan bahawa tidak berlaku perhambaan secara moden dan pastikan agensi yang berintegriti sahaja yang layak untuk mengambil pekerjapekerja asing ini dan pastikan pekerja asing ini tidak dijadikan hamba dan didagangkan untuk kepentingan kumpulan-kumpulan tertentu. Ini tidak boleh berlaku.

Sesungguhnya pekerja asing ini harus dibuat pemantauan dengan secara serius supaya tidak berlaku lambakan yang luar biasa dan menjadikan negara satu negara yang menjadi transit kepada pekerja asing. Tidak boleh kita mencalit atau memberikan kesan buruk kepada negara ini semata-mata menyahut untung hasil daripada puakpuak yang tidak bertanggungjawab ini.

Komen
- Isu pekerja asing - tapi apakah isu yang berkaitan dengan Bajet?
- Nampaknya Abdullah Sani menyokong 'recruitment agency' dan 'contractor for labour system' atau 'outsoursing'. Bukankah ini bercanggah dengan pendirian MTUC sendiri  yang mahukan pekerja asing ada satu majikan sahaja - iaitu majikan ditempat kerja sebenar?
- Isu lain yang boleh ditimbulkan adalah bahawa semua urusan permohonan, levi dan sebagainya diuruskan oleh kerajaan sendiri - dan tidak lagi di 'outsource kepada pihak ketiga'.
- Abdullah Sani kena lebih belajar isu pekerja asing 
- Mengambil tempat pekerja tempatan - ya, memang...kini majikan tidak lagi perlu memberikan latihan skil pekerja tempatan - kerana senang-senang boleh ambil pekerja asing berskil - cadangan quota pun boleh dibuat... 
 

Timbalan Yang di-Pertua [Dato’ Sri Haji Ismail bin Haji Mohamed Said]: Ya,yang ketujuh. Tabung.
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Nombor tujuh.
Timbalan Yang di-Pertua [Dato’ Sri Haji Ismail bin Haji Mohamed Said]:Tabung, tabung.
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Ya, sempat, sikit lagi.CIP skim insurans pekerja. Itu yang saya bacakan tadi Yang Berhormat Seremban.Saya sudah dalam proses kita hendak menjangkau satu rumusan yang terbaik. Akan tetapi ini saya ambil peluang ini saya hendak tegaskan bahawa insurans pekerja ini retrenchment fund ini saya hendak minta kerajaan pun contribute. Kita pekerja RM2.50, majikan RM2.50, kerajaan juga saya cadangkan supaya beri contribution per employee RM2.50. Kita boleh segera selesaikan masalah setahun untuk mendapat faedah mereka yang teraniayai yang dibuang kerja tatkala mereka sengsara skim ini boleh membantu seperti mana berlaku di luar negara di Thailand, di Singapore, di UK yang memberikan tabungan ini untuk meneruskan, menyambung kehidupan mereka dalam keadaan mereka tidak bekerja.
Komen
- Cadangan sumbangan kerajaan ini bagus..
- Adakah apa yang Malaysia nak buat adalah skim untuk membantu pekerja dari tarikh hilang kerja hingga mendapat kerja baru, atau skim untuk membayar kerberhutangan syarikat majikan kepada pekerja - sebuah compensation fund? 
 - tabung pemberhentian pekerja untuk pekerja-pekerja yang dibuang kerja atau hilang pekerjaan - adalah skim untuk memastikan pekerja sehingga dapat cari kerja baru ada sedikit pendapatan bulanan. (Ini adalah skim yang ada di Thailand). Ia tidak ada membayar kepada pekerja gaji tertunggak atau apa-apa hutang majikan kepada pekerja - itu lain, dan itu melalui proses tuntutan biasa.
- Untuk skim ini, ianya mesti dikendalikan seratus peratus oleh Kerajaan - SOCSO atau Kementerian Kebajikan. Kalau diberikan kepada syarikat insuran pihak swasta, risiko amat tinggi - kerana proses pembayaran akan ambil masa yang lama...atau apa jadi jika syarikat insuran jadi bangkrap? 
- Skim untuk Memampas kepada pekerja apa yang majikan terpaksa bayar pekerja tapi gagal, atau tak mampu lagi adalah skim lain - Untuk itu, hanya majikan yang wajar membuat sumbangan - kenapa pekerja perlu bayar - kerana ini adalah untuk membayar pekerja apa yang majikan terpaksa bayar..

Nombor lapan, gaji minimum. Kita memohon supaya COLA dipertimbangkan.Tahun 1974 Almarhum Tun Abdul Razak telah pun memberikan desakan kepada seluruh syarikat-syarikat untuk bayar COLA.Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Yang Berhormat KualaLangat.Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Hari ini COLA–walaupun kementerian kata COLA itu kepunyaan majikan. Betul.
 Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Yang Berhormat Kuala Langat.Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Betul. Akan tetapi kerajaan juga kena memastikan tanpa ada arahan, tanpa ada desakan tidak memungkinkan syarikat-syarikat ini berlaku keprihatinan terhadap pekerja. Ini juga saya mohon untuk memastikan– aku ada tujuh minitlah Yang Berhormat Lenggong. Tujuh minit sahaja lagi. Gaji minimum untuk memastikan COLA itu dimasukkan.
DR.25.10.2016 50Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Setengah minit,setengah minit. Setengah minit sahaja.Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Dengan demikian,saya cadangkan supaya COLA dan gaji minimum itu dirangkumkan sekali...
Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Yang Berhormat Kuala Langat, setengah minit sahaja.Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Dirangkumkan sekali untuk diletakkan sebagai pendapatan gaji minimum diangkat kepada RM1,500.
Sekurang-kurangnya kos sara hidup itu dapat diseimbangkan.
Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Yang Berhormat Kuala Langat. 15 saat. 15 saat

Komen:-
- Bagus cadangan ambil kira COLA dalam penetapan Gaji Minima 
- Mungkin bagus kenaikkan kos sara diri dikaji dan dimaklumkan kerajaan setiap 6 bulan, dan Gaji Minima di 'adjust' 6 bulan berasaskan kenaikkan kos sara diri dan 'inflasi'?
-  Adakah Gaji Minima terpakai untuk semua jenis majikan - mungkin lebih wajar ada Gaji Minima untuk majikan yang ada lebih sepuluh pekerja, dan satu Gaji Minima yang lain untuk majikan lain, berasaskan lokasi.. Kenaikkan gaji minima kini ditentang khususnya majikan perniagaan kecil - saperti kedai makan kecil, kantin, warung, kedai runcit, kedai di pekan-pekan kecil di mana keuntungan perniagaan tidak berapa dan tidak tentu..Ini adalah kategori majikan terbesar...dan Majikan syarikat besar untung dengan hakikat ini...Majikan syarikat besar banyak untung dan boleh membayar gaji minima lebih tinggi... 
- Kini nak buka kedai makan atau kedai runcit baru - kos pun sudah tinggi - jika gaji minima tinggi, mana mapu kerana perniagaan kecil biasanya ada banyak risiko...justeru, adakah Gaji Minima dipaksa majikan kecil sedemikian.
- Ini harus difikirkan?


Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Yang Berhormat Kuala Langat. 15 saat. 15 saat.
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Begitu juga dengan EPF, sekarang ini dikurangkan 11% ke 8%. Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Lenggong untuk pengetahuan sekarang ini 8%. Saya, kita minta EPF diberikan kembalikan 11%...
Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: 15 saat bagilah. Sedikit sahaja. Tidak sampai satu ayat ni.
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Majikan 12% dan rangkuman itu juga saya juga menerima cadangan daripada teman-teman wakil rakyat yang lain.
Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Yang Berhormat Kuala Langat.
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Dia kata apa salahnya...
Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Bagilah Yang Berhormat Kuala Langat. Kawan apa ini.
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: ...yang elaun–– fixed allowance itu diberikan... Yang Berhormat Lenggong sudah. Kejap-kejap habiskan masa kejap lepas itu aku bagi.
Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Lima saat lagi. Cepat. Hendak habis itu. Enam minit sudah.
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: ...yang fixed allowance itu dimasukkan kepada potongan EPF dan cadangan ini baik.
Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Cepatlah Yang Berhormat Kuala Langat
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Saya kira cadangan ini perlu diberi kaji mudah kajian....
Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Cepat, cepat. Sikit sahaja.
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Untuk memastikan fixed allowance itu diletakkan supaya percentage dalam amaun itu tinggi untuk mereka berhadapan dengan masa persaraan mereka.

Komen:-
Pasal EPF - tidakkah fixed allowance atau flexible allowance sudah pun termasuk dalam potongan EPF? Mungin MP perlu baca balik undang-undang EPF?

Tuan Teo Kok Seong [Rasah]: [Bangun]
Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Yang Berhormat Kuala Langat. Sikit-sikit.
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Seterusnya SOCSO.Saya diberikan maklum bahawa SOCSO telah pun memberikan pinjaman kepada 1MDB sebanyak USD800 juta dan saya hendak menjelaskan kepada kementerian supaya apakah benar....
Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Allah takut Yang Berhormat Kuala Langat ni. Yang Berhormat Kuala Langat masa-lah sikit.
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Apakah benar USD800 juta itu diberikan pinjaman dan sudah dibayar atau kedudukannya.
Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: 13 saat.
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Kalau benar mintakan penjelasan.
Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Yang Berhormat Kuala Langat. Kawan ini lima saat. Lima saat.
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Ini tabungan orang sakit. Ada lagi –I’ll give you. Last, aku bagi. Aku bagi.
Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Okey. Okey.
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Sekejap-sekejap. Aku habiskan SOCSO dahulu.
Selepas itu kita hendak pastikan Tuan Yang di-Pertua bahawa pinjaman ini tidak boleh dikompromikan. Ini untuk tabungan orang sakit. Jangan orang tidak sakit ambil, ini untuk orang sakit.
 

Komen

Kedudukan TPPA. Apabila menyebut tentang TPPA Tuan Yang di-Pertua, ia
tidak boleh meminggirkan Konvensyen 87 dan juga Konvensyen 98 yang memberikan penekanan terhadap kebebasan untuk berkesatuan dan Konvensyen 98 untuk
organize, untuk memastikan perjanjian bersama diusahakan.DR.25.10.2016 52Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: ...sekali.Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Maka demikian saya
ingin menyarankan supaya TPPA apabila diperkenalkan tahun 2018 memastikan hak
pekerja itu tidak boleh dicicirkan. Jangan ada tatkala itu pekerja akan menjadi
pesiangan ikan kepada mereka yang akan mengaut untung. Sebelum saya beri
kepada Yang Berhormat Lenggong, saya ada satu minit lagi Yang Berhormat
Lenggong, satu minit. Jangan risau saya bagi.
Beberapa Ahli: Duduklah, duduklah.

Komen:- 
- Perjuangan untuk hak pekerja atau untuk Malaysia menandatangani Konvensyen ILO adalah perlu - dan ia tidak patut dikaitkan dengan TPPA. Nampaknya kini Abdullah Sani sudah tidak lagi bantah TPPA? Dia seolah-olah sudah 'give up' menentang TPPA? 

Beberapa Ahli: Duduklah, duduklah.Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: KPM. Ini untuk guru guru. Kita minta cadangan supaya line internet yang pantas seperti bank dan guru P&P...Timbalan Yang di-Pertua [Dato’ Sri Haji Ismail bin Haji Mohamed Said]: Ya,Yang Berhormat Lenggong, jangan membelakangkan Tuan Yang di-Pertua.Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: ...tidak dapat ditumpukan kerja guru memastikan bahawa ianya dapat diselaraskan untuk memantapkan dan memantaskan kerja guru-guru. Di samping itu, saya ingin mengulangi sekali lagi kepada Kementerian Kewangan supaya melihat, melihat elaun keraian guru-guru kanan dan guru besar. Murah sangat RM60, RM90 berpuluh-puluh tahun. Keadaan kewangan sekarang, mata wang kita sudah meningkat jauh daripada puluhan tahun yang jika dibandingkan ketika dibuatkan implementasi itu. Saya mohon kementerian naikkan elaun mereka ini. Berilah sedikit keselesaan kepada mereka yang tekun mengajar anak-anak murid. Yang Berhormat Lenggong saya persilakan Yang Berhormat Kapar menjawab dulu.

Komen:- 
- Isu guru dan internet pantas - relevan
- Isu menaikkan elaun keraian guru kanan dan guru besar - OK
 
 
Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Terima kasih Yang Berhormat Kuala Langat. Hari ini semangat bercakap. Akan tetapi kenapa hari Jumaat hari itu apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berucap keluar? Macam menolak. Hari ini cakap minta macam-macam. Terima kasih banyak.Beberapa Ahli: [Bangun]Tuan Manivannan a/l Gowindasamy [Kapar]: Bagi saya, bagi saya. Bagi saya jawab. [Dewan riuh]Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Tidak apa, tidak apa.
Tumpuannya apabila menjawab soalan, inilah masalah Barisan Nasional. Apabila saya beri peluang cakap, terus larikan diri. Kita bercakap tentang fakta Tuan Yang di-Pertua.Maka saya hendak jawab. Saya kata kalau bajet itu hasilnya apa? Kalau itu sebagai retorik yang tidak mendatangkan penghasilan kepada rakyat, mengapa harus kita mendongak, mendengar tanpa kita meluahkan sesuatu daripada rintihan bajet itu? Ini
adalah kegelisahan rakyat di bawah, kita rasai dan kita akui. Ini tekanan dikenakan, bajet pendidikan ditarik, bajet kos sara hidup meningkat, GST tidak dikurangkan.Tuan Teo Kok Seong [Rasah]: Yang Berhormat Kuala Langat.Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Ini adalah keluhankeluhan yang mewarnai, yang memberikan kita satu impak besar untuk kita bertindak atas protes itu. Ya, Yang Berhormat Kapar silakan.Tuan Teo Kok Seong [Rasah]: Okey, Yang Berhormat Kapar.Tuan Manivannan a/l Gowindasamy [Kapar]: Terima kasih Tuan Yang diPertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Langat. Selalunya apabila ada pembentangan belanjawan, keesokan hari ini surat khabar memang laku sebab rakyat hendak tahu apa yang sedang berlaku dan sebagainya. Hendak baca secara terperinci. Tahun ini apabila kita semak dengan pemilik-pemilik surat khabar, tidak laku. Rakyat pun tidak hendak dengar sudah sebab macam yang dikatakan semua dipotong. GST yang harap diturunkan, tidak diturunkan. Macam Yang Berhormat
Lenggong, bercakap terus keluar. Ini masalah dengan bajet tahun ini, amat mengecewakan. Akan tetapi jangan syok sendiri kata bagus, bagus, bagus. Apa yang bagus? Yang Berhormat Kuala Langat, bagi ulasan apa yang bagus? Tadi semua buruk tidak ada yang bagus. Apa yang bagus Yang Berhormat Kuala Langat?
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: [Bangun]Tuan Teo Kok Seong [Rasah]: Saya Yang Berhormat Kuala Langat. Ya, sebab itu sekarang beli surat khabar boleh dikecualikan cukai. Tuan Yang di-Pertua,Yang Berhormat Kuala Langat, setuju atau tidak saya rasa tadi apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Kuala Langat iaitu memang benar. Ya, sebagai wakil rakyat
adalah tanggungjawab bagi kita untuk mempertahankan hak rakyat khususnya seperti Yang Berhormat mempertahankan hak warga pekerja. Akan tetapi saya rasa kawan kawan di sebelah sana seolah-olahnya tidak turun padang. Sebenarnya ramai di bawah yang merasai rintihan selepas pelaksanaan GST. Akan tetapi seolah-olahnya mereka yang berada di sebelah situ tidak tahu apa yang dihadapi oleh rakyat. Setuju atau tidak Yang Berhormat Kuala Langat?
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Jadi masukkan sebahagian daripada ucapan saya kepada ucapan kedua-dua sahabat saya demikian.
Timbalan Yang di-Pertua [Dato’ Sri Haji Ismail bin Haji Mohamed Said]: Ya,
sila gulung. Yang Berhormat ada 52 saat.
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Akhirnya, saya ingin menekankan bahawa setiap langkah perlu ada adab. Setiap cita-cita perlu ada keikhlasan. Harapan menggunung pekerja di luar sana ingin melihat hidup mereka
DR.25.10.2016 54diberikan protection. Hidup mereka perlu ada masa depan dalam kerangka dasarnya jelas. Ini bajet yang tidak ada kerangka yang membolehkan rakyat terfikir, apa akan berlaku kepada mereka. Suasana ekonomi pada waktu tahun 2017 amat tidak ketentuan. Rakyat mengharap kerajaan prihatin kepada mereka. Jumlahnya tidak banyak RM11.4 juta.Akan tetapi mereka adalah salah satu player untuk memastikan ekonomi berada di kemuncaknya. Apa pun Tuan Yang di-Pertua, terima kasih diberikan masa untuk saya berdebat. Waktu sudah habis, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. [Tepuk]Timbalan Yang di-Pertua [Dato’ Sri Haji Ismail bin Haji Mohamed Said]: Ya,Yang Berhormat Sabak Bernam.Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Tolak bajet, tolak bajet. [Ketawa]

Sumber: Laman Web Parlimen - petikan daripada Hansard 25/10/2016 

ABDULLAH SANI BOLEH MENJADI PEMIMPIN YANG LEBIH BAIK - TETAPI BELIAU PERLU BERUSAHA MEMPERBAIKI LAGI DIRI BELIAU...

ADA YANG DENGAR KRITIKAN MEMBINA  DAN BERUBAH BERTAMBAH BAIK ...ADA PULA YANG TIDAK AKAN BERUBAH...

HARAPAN SAYA ADALAH WAKIL RAKYAT DAN KEPIMPINAN PEKERJA REFORMASI MENJADI LEBIH BAIK DAN BERKESAN...