Sunday, April 27, 2014

Syed Shahir di Dewan Negara pada 23/4/2014 menimbulkan isu pekerjaDi bawah ini adalah apa yang dinyatakan Senator Syed Shahir di Parlimen pada 23/4/2014..

Berhujah di Parlimen patut dilakukan - tetapi masalahnya sama ada Senator lain mendengar dan prihatin mengenai isu pekerja dan kesatuan sekerja... sebagai contoh kita lihat satu Senator mencelah bertanya mengenai isu pencen Senator - saya anggap ini soalan hanya mementingkan diri sendiri dan saya harap Senator akan lebih prihatin kepada masalah pekerja, mereka yang miskin, dll - bukan hanya mengenai isu diri sendiri, majikan, yang kaya...

Adakah kerajaan akan membuat apa-apa? 

Adakah media melapurkan mengenai isu pekerja yang dinyatakan di Parlimen?

Adakah kita mengambil tahu apa yang dibincangkan di Parlimen?

Kita mesti membuang sikap hanya mementingkan isu atau perkara yang ada kaitan langsung dengan masalah peribadi tempat kerja saya atau kesatuan sekerja saya atau kerja saya tetapi tidak mahu ambil tahu mengenai pencabulan hak atau ketidakadilan yang berlaku kepada kesatuan lain atau pekerja di sektor lain atau tempat kerja lain....justeru tak sokong tuntutan atau perjuangan mereka yang lain menuntut keadilan adalah sikap yang harus dibuang...atau ditukar. 

Saya mendapat gaji baik buat apa saya mengambil tahu isu gaji minima?

Saya pekerja tetap sehingga umur persaraan mengapa saya perlu ambil tahu isu pekerja kontrak jangka pendek? Isu sistem 'contractor for labour'? Isu outsourcing? 

Union saya sudah lama diiktiraf dan ada Perjanjian Bersama - kenapa saya perlu ambil tahu isu susah daftar, susah dapat iktiraf Union, pembuangan kerja ahli Union lain??? 

Kita perlu berubah... 

Petikan dari Hansard -

DEWAN NEGARA
PARLIMEN KETIGA BELAS
PENGGAL KEDUA
MESYUARAT PERTAMA
Rabu, 23 April 2014 …


…2.47 ptg.
Tuan  Syed  Shahir  bin  Syed  Mohamud: Terima  kasih  Tuan  Yang  di-Pertua.  Bismillahi Rahmani Rahim. Saya mulai dengan menyebut begini,

Bunga selasih dari diri,
Bahtera singgah di Pulau Bangka,
Terima kasih peluang diberi,
Turut berbahas Titah Diraja.

DN 23.4.2014  52

Tuan  Yang  di-Pertua,  awal  kalam.  Saya  mulai  dengan  penyataan  takziah  kepada  keluarga Mendiang  Yang  Berhormat  Karpal  Singh  dan  menyatakan simpati  kepada  seluruh  anggota  keluarga
yang terlibat dalam penerbangan MH370 yang sehinggakini masih belum ditemui dan mendoakan agar
Allah SWT memberikan petunjuk. Namun, sebagai insane kita reda dengan ketentuan-Nya.
Tuan  Yang  di-Pertua,  saya  ingin  mengkhususkan  kepada  tiga  paragraph atau  para  penting
yang  terdapat  dalam  teks  Titah  Seri  Paduka  Baginda  Yang  di-Pertuan  Agong  iaitu  para  empat,  para enam  dan  para  22.  Selain  daripada  menyentuh  beberapa  hal  yang  kepentingan  rakyat  harus
dikemukakan di Dewan yang mulia ini.

Tuan  Yang  di-Pertua,  dalam  paragraph  atau  perenggan  empat  itu,  antara  lain  baginda
menekankan bahawa Malaysia da lam kata kutip, dalammenuju ke arah negara maju berpendapatan
tinggi, kesejahteraan hidup rakyat sentiasa menjadikeutamaan kerajaan. Jadi ini merupakan satu hal
yang  sangat  penting.  Seperti  mana  yang  kita  maklum, dalam  tempoh  lima  tahun  atau  lebih  sedikit, dikatakan Malaysia akan menjadi sebuah negara maju.

1450

Untuk  menjadi  sebuah  negara  maju  tidak  dapat  dinafikan  bahawa  ianya  mesti  dicerminkan
dengan  pendapatan  sama  ada  pendapatan  perseorangan  atau  pendapatan  isi  rumah  bagi  rakyat  di Malaysia ini. Umum mengetahui bahawa walaupun undang-undang mengenai gaji minimum telah pun  diluluskan oleh Dewan ini, hingga kini masih terdapat majikan-majikan  yang tidak mematuhi undangundang  tersebut.  Malah  telah  diberi  pengecualian  kepada  majikan-majikan  tertentu  dalam melaksanakan gaji minimum ini. Saya telah berulang kali dan seingat saya dalam sidang-sidang yang lepas  membangkitkan  isu  yang  sama.  Malah  dalam  soalan  pertanyaan  lisan  yang  lepas,  saya
menanyakan  sama  ada  kadar  RM900  untuk  Semenanjung  dan  RM800  untuk  Sabah  dan  Sarawak
sekarang  ini  adalah  satu  angka  atau  jumlah  yang  munasabah.  Ada  sahabat  dalam  Dewan  ini  yang
menanyakan mengapa pula misalnya ada perbezaan di antara kawasan yang dianggap sebagai maju
seperti di Kuala Lumpur atau di Lembah Klang ini dengan di Kelantan sebagai contoh.

Jadi ini menunjukkan bahawa pendapatan atau gaji yang diterima oleh para pekerja ini dengan
keadaan kos hidup sama ada kos makan, minuman, tambang, perkhidmatan dan sebagainya termasuk
sewa adalah tidak memadai. Tuan Yang di-Pertua, oleh hal yang demikian adalah wajar terutama sekali
Kementerian Sumber Manusia melihat hal ini secara serius. Ertinya yang dapat gaji RM900 ke bawah
ini adalah terdiri daripada anak-anak kita, tidak kira fahaman politik, agama, warna kulit, kumpulan etnik
atau sebagainya. Jadi ertinya ianya merentasi hal-hal yang saya katakan tadi.

Perkara kedua Tuan Yang di-Pertua ialah mengenai hubungan kerja atau disebut dengan izin,
dalam  bahasa  Inggeris,  employment  relationship.  Employment  relationship ini  adalah  satu  hal  yang
sangat  penting.  Malah  dalam  Persidangan-persidangan Buruh  Antarabangsa  (ILO),  isu  mengenai
employment relationshipdengan izin, adalah satu isu yang diketengahkan sehingga membawa kepada
rekomendasi oleh Persidangan Buruh Antarabangsa sejak beberapa tahun yang lepas. Yang saya ingin
kemukakan di Dewan yang mulia ini ialah mengenai apa yang dipanggil dalam bahasa Inggeris dengan izin,  precarious  employment.  Precarious  employment ini  dengan  izin,  adalah  suatu  hal  di  mana

DN 23.4.2014  53

hubungan  antara  majikan  dengan  pekerja  itu  semacam  hilang.  Ini  dijelmakan  di  Malaysia  dua  tahun yang lepas apabila Dewan ini telah meluluskan apa yang dipanggil kontrak satu pindaan kepada Akta Kerja tahun 1995 iaitu kontraktor tenaga kerja atau contractor labor.

Tuan Yang di-Pertua, hak-hak pekerja ini haruslah diberi perlindungan yang sewajarnya. Ada
yang  mungkin  berhujah  apakah  tidak  ada  perlindungan atau  hak-hak  mereka  ini?  Saya  boleh  bagi
contoh bagaimana misalnya hak pekerja ini dinafikanterutama sekali dalam hal yang berkaitan dengan
hak mereka untuk berkesatuan. Sebenarnya walaupun dalam Perlembagaan Persekutuan dan juga apa
yang terdapat dalam Akta Kesatuan Sekerja 1959, hakuntuk pekerja menyertai, menubuhkan dan aktif
di dalam kesatuan kerja itu dijamin.

Namunbeberapa  pengalaman  tidak  lama  dahulu  memperlihatkan  bahawa  hak  mereka  ini
semakin  tergugat.  Misalnya  dalam  kes  yang  melibatkan  kesatuan,  dalam  bahasa  Inggeris  disebut National  Union  of  Flight  Attendants yang  telah  pun  diberikan  sijil  pendaftaran,  namun  pihak  majikan menafikan  hak  untuk  mengiktiraf  kesatuan  tersebut.  Lebih  dari  itu,  sebahagian  daripada  pemimpinpemimpin kesatuan ini telah pun diambil tindakan disiplin dengan alasan-alasan yang tidak kukuh. Akan tetapi  pada  pandangan  saya  ianya  lebih  merupakan  hukuman  kerana  mereka  giat  dan  aktif  dalam kesatuan tersebut.

Sama  halnya  juga  dengan  apa  yang  berlaku  terhadap  18  orang  pemimpin  dan  juga  anggota
kesatuan pekerja di Pekan, Pahang, di mana mereka ini telah diambil tindakan termasuk dipecat oleh Syarikat  DRB  HICOM.  Sepatutnya  syarikat-syarikat  yang  bersifat  seperti  syarikat  besar  ini  lebih menghormati hak-hak pekerja. Begitu juga dengan beberapa orang lain pemimpin-pemimpin kesatuan yang  diambil  tindakan,  anggota  kesatuan  National  Union  of  Bank  Employees,  anggota  kesatuan  National Union of Journalist, pemimpin kesatuan Electronic Industry Employees Union Western Region, Peninsular  Malaysia. Ini adalah contoh-contoh  bagaimana kumpulan ini  yang  mahu menjalankan hakmereka aktif telah pun diambil tindakan oleh pihak majikan.

Tuan Yang di-Pertua, dalam teks titah tersebut perkara mengenai warga emas ada disentuh.
Saya  ingin  menarik  perhatian  berhubung  dengan  soal  retirement  age dengan  izin,  ataupun  tamat
tempoh  perkhidmatan.  Saya  menggunakan  istilah  ini  kerana  bagi  kumpulan  pekerja  dalam  sektor
swasta  tidak  ada  siapa  yang  menyara  mereka  kecuali  diri  mereka  sendiri.  Barang  diingat  sepanjang mengenai  kajian  yang  dibuat  oleh  Kumpulan  Wang  Simpanan  Pekerja  berdasarkan  kepada  jangka hayat di Malaysia ini sudah meningkat iaitu bagi laki-laki sampai 72.5 tahun dan perempuan sampai 76 tahun. Jadi ertinya kalau kita puratakan daripada 55 tahun sampai 75 tahun, ia bererti ada 20 tahun.

Simpanan  yang  perlu  bagi  mereka  kalau  berdasarkan  kepada  pencen  minimum  yang
ditentukan oleh pemerintah ialah RM820. Ertinya pada tahun yang ke-20 pada usia 75 tahun orang ini mesti daripada tempoh tersebut mempunyai simpanan sebanyak RM200,000.  Kalau tidak ianya tidak dapat RM820 di mana yang saya sebutkan tadi.

1500

Oleh yang demikian di mana yang telah saya sarankan sebelum ini kepada Menteri di Jabatan
Perdana Menteri ssupaya pencen minimum untuk staf dan pegawai-pegawai awam hendaklah dinaikkan.

DN 23.4.2014  54

Ertinya paling tidak mestilah jumlahnya naik sehingga RM900. Itu pun boleh dikira sebagai satu pencen yang sangat minimum. Apa asasnya? Asasnya ialah kerana gaji minimum RM900 maka dinaikkan dari RM820  kepada  RM900.  Saya  ingin  menegaskan  bahawa  ini  adalah  pencen  minimum.  Ertinya  jauh daripada mencukupi berdasarkan kepada keadaan yang  ada sekarang ini. Dalam hal yang sama kita
juga  ingin  tahu  bagaimana  perkara  yang  melibatkan  pemilikan  rumah  oleh  kumpulan  rendah  dan
kumpulan yang berpendapatan sederhana, sama ada mereka ini dalam sektor awam mahupun sektor
swasta.  Saya  ingin  bertanya  kepada  Yang  Berhormat  Menteri  yang  berkenaan  berhubung  dengan
jumlah  statistik  pemilikan  rumah  oleh  kakitangan  awam  sehingga  tahun  2013.  Apakah  mereka  ini
mempunyai rumah sendiri dan bagaimana konduksi rumah tersebut? Di samping itu, apakah lagi usaha
untuk  memastikan  bahawa  pekerja-pekerja  dalam  sektor  lain,  sektor  swasta  misalnya  mendapat
pemilikan rumah di Malaysia ini?

Tuan  Yang  di-Pertua,  dalam  sidang  yang  lepas  saya  ada  membangkitkan  mengenai  hal
hubungan  tiga  pihak  atau  ‘tripartisme’ dalam  konteks  perhubungan  perusahaan  di  Malaysia  ini. Malaysia  merupakan  salah  sebuah  negara  di  dunia  yang  memberi  pengesahan  atau  dalam  bahasa
Inggeris  rectified Convention  144, Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Saya ingin bertanya
kepada kementerian berkenaan, sejauh ini walaupun Malaysia telah pun memberi pengesahan ataupun
ratifikasi  kepada  Konvensyen  144  ini.  Dalam  tempoh  12  tahun  apakah  usaha-usaha  positif  yang dilakukan  oleh  kementerian  dalam  memberikan  makna  sebenar  semangat  isi  dan  substanceKonvensyen 144 ini. Oleh yang demikian, adalah wajar Kementerian Sumber Manusia melihat hal yang berkaitan  dengan  Code  of  Conduct  for  Industrial  Harmony ataupun  Kod  Tatacara  Perhubungan Perusahaan yang ditandatangani lebih kurang 40 tahun yang lepas.

Tiga pihak, pemerintah,  wakil majikan, wakil pekerja telah tanda  tangan  dokumen ini. Adalah
lebih  wajar  kementerian  yang  berkenaan  melihat  semula  ataupun  kita  kata  revisit  dokumen  ini.
Diharapkan dengan adanya usaha tersebut ianya bolehdikaitkan sedikit demi sedikit dengan semangat
Konvensyen 144 ini. Kalau misalnya ada keterbukaan oleh pemerintah, majikan dan oleh pekerja, maka
saya percaya sudah tentu kita dapat memberikan keutamaan yang boleh kita banggakan dalam masa
yang mendatang. Tuan Yang di-Pertua, jangan lupa bahawa di Malaysia ini sepanjang mengenai kajian
yang dibuat oleh MPC, bahawa kadar produktiviti adalah baik jika dibandingkan dengan Korea Selatan,
dengan Taiwan dan dengan Jepun, malah Singapura.

Namun  secara  perbandingan  Tuan  Yang  di-Pertua,  kita lihat  bagaimana  keselesaan  hidup
kumpulan pekerja di negara-negara yang saya sebutkan tadi dengan negara kita. Bagaimana misalnya
pekerja  di  Jepun,  pekerja  di  Korea,  pekerja  di  Taiwan,  di  Singapura  misalnya  dari  segi  keselesaan
berbanding dengan kita yang memang bergelut setiap hari untuk meneruskan kehidupan.

Tuan  Yang  di-Pertua,  soal  umur  tamat  tempoh  perkhidmatan  atau  retirement  age yang  saya
sentuh  tadi  juga  adalah  satu  hal  yang  mana  kita  ingin  dapatkan  maklumat  daripada  Kementerian
Sumber  Manusia,  sejauh  ini  berapakah  jumlah  majikan-majikan  berdaftar  yang  tidak  melaksanakan
undang-undang  ini?  Seperti  mana  yang  kita  maklum  bahawa  memang  kedua-dua  Dewan  ini
meluluskan  undang-undang  tetapi  apa  maknanya  kalau  ianya  tidak  dilaksanakan  oleh  mereka  yang

DN 23.4.2014  55

dipertanggungjawabkan.  Setiap  kali  yang  kita  dengar ada  sahaja  appeal atau  rayuan  minta
pengecualian  dan  sebagainya.   Sedangkan  kita  bercakap  lama  dalam  hal  retirement  age ini.  Malah
dalam sidang awal dahulu saya pernah menyatakan bahawa di Kampuchea sebagai contoh retirement
agenya  tinggi  tetapi  life  expectancynya  rendah.  Jadi  oleh  sebab  itu  kita  ingin  mendapat penjelasan daripada Kementerian Sumber Manusia sepanjang mengenai pelaksanaan undang-undang ini supaya keyakinan di kalangan golongan pekerja ini dapat kita benar-benar sempurnakan.

Tuan  Yang  di-Pertua,  sebelum  saya  lupa,  saya  juga  ingin  menyentuh  berhubung  dengan
simpanan wang oleh pekerja-pekerja dalam sektor perhotelan. Dalam sektor perhotelan gaji minimum atau gaji pokok mereka adalah rendah. Akan tetapi biasanya pihak majikan akan menggunakan hujah bahawa kumpulan ini akan mendapat  service point. Namun untuk makluman rakan-rakan sekalian  di Dewan  yang  mulia  ini  bahawa  service  point ini  tidak  diambil  kira  apabila  pengiraan  caruman  K WSP.

Walaupun  kadang-kadang  seorang  pekerja  itu  dapat  sampai  RM1,500  sebulan  tetapi  gaji  pokoknya atau gaji minimumnya di hotel itu RM600. Maka perkiraannya adalah berdasarkan kepada gaji pokok tersebut.  Itu  sebab  kita  dapati  apabila  kumpulan  ini  pada  usia  55  tahun  jumlah  simpanan  mereka  di bawah  RM50,000,  apa  yang  mereka  boleh  buat  pada  usia  itu?  Apakah  mereka  boleh  beli  rumah?

Jangan kata rumah mampu milik, rumah murah pun tidak dapat mereka beli sedangkan usianya sudah
meningkat. Kita dapati sebahagian daripada mereka ini terpaksa melakukan pekerjaan lain selepas itu
walaupun mereka telah bergelut hidup selama 25 tahun hingga 30 tahun sebelum itu.

Jadi, saya mohon pertimbangan daripada Kementerian  Kewangan untuk melihat semula Akta
Kumpulan  Wang  Simpanan  Pekerja  tahun  1952  supaya  elemen  ini  dimasukkan  semula,  supaya
pekerja-pekerja  dalam  sektor  ini  dibela  hidup  mereka.  Kalau  tidak  ertinya  tidak  sesuai  seperti  mana hajat oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam Titah tersebut.

Tuan  Yang  di-Pertua,  saya  ada  menanyakan  dalam  pertanyaan  lisan  berhubung  dengan
sepanjang mengenai hal yang melibatkan pelaburan perusahaan untuk automobil nasional. Akan tetapi
jawapan yang diberikan oleh kementerian kepada sayaterlalu umum.

1510

Pertanyaan  saya,  sepanjang  lebih  tiga  dekad  Perusahaan  Otomobil  Nasional  ini,  berapakah
jumlah  wang  yang  telah  dilaburkan  dan  apakah  nilai  tambah  kepada  rakyat  Malaysia  ini?  Ertinya,
daripada  tahun  1983,  1984  dimulai  sehingga  tahun  2013,  apakah  jumlah  sebenar  yang  dilaburkan
sebab kita tahu bahawa memang perusahaan ini mendapat perlindungan khusus daripada pemerintah.
Ertinya, sehinggakan motokar yang dibawa masuk dariluar ke dalam pun mesti mendapat kelulusan,
mesti  dapat  AP  untuk  melindungi  perusahaan  automobil  di  Malaysia  ini.  Ini  tidak  menjadi  soal  tetapi yang saya soalkan ialah sejauh itu, berapa pelaburan.

Keduanya ialah dari segi nilai tambah. Nilai tambahyang saya maksudkan di sini ialah dalam
tempoh tiga puluh tahun, apakah pekerja kita di Malaysia ini boleh buat enjin, misalnya sebagai contoh,
sebab ini  basic, asas. Ertinya, kita melabur banyak, kita telah latih pekerja-pekerja termasuk pekerjapekerja  separuh  mahir  dan  mahir.  Kalau  misalnya  kita  leraikan  enjin  tersebut  dan  kita  minta  mereka buat enjin baru, boleh atau tidak? Itu ujiannya. Kalau boleh, itu menunjukkan bahawa ada nilai tambah.

DN 23.4.2014  56

Kalau tidak boleh, sesuatu kena dilakukan. Ini penting sebab apa makna kalau kita hendak bercakap
untuk 2020 sekiranya hendak buat enjin pun tidak boleh.

Saya  tidak  menafikan  bahawa  kita  boleh  pasang,  kebolehan  orang  Malaysia  ini  ialah
mengubahsuai.  Ini  cukup  hebat.  Orang  Malaysia  boleh buat  pintas,  wayar  pintas  dan  sebagainya,
cukup cekap. Kadang-kadang kalau motokar  air conditionnya rosak, dia boleh pintas. Dia kata jangan
takut, ini tidak akan rosak. Itu kepandaian orang kita tetapi kalau minta dia buat, saya tidak tahu sama
ada  dia  boleh  buat  atau  tidak  yang  asalnya,  yang  original.  Jadi,  saya  ingin  menyoal  kepada
kementerian yang berkenaan...

Dato’ Boon Som a/l Inong:Boleh saya mencelah?

Tuan Syed Shahir bin Syed Mohamud:...Sejauh tempoh ini, apakah kita boleh...

Tuan Yang di-Pertua:Yang Berhormat Boon Som bangun Yang Berhormat.

Tuan  Syed  Shahir  bin  Syed  Mohamud: ...Dapat  kumpulan  pekerja  yang  telah  pun  bekerja
mungkin dua puluh tahun, menghasilkan apa yang sayakatakan tadi.

Dato’ Boon Som a/l Inong:Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin mencelah. Berbalik
kepada gaji dan pencen minimum, apakah pendapat Yang Berhormat dengan kedudukan Senator kita.Apabila  kita  pencen  kemudian  hanya-  value pencen  kita  hanyalah  RM2,000.  Apa  pandangan  Yang Berhormat dari segi itu, yang paling minimum.

Tuan  Syed  Shahir  bin  Syed  Mohamud: Terima  kasih  Dato’  Boon.  Saya  nampak  kadangkadang Dato’ Boon agar akrab dengan Dato' Seri Shahidan, kalau minum di kantin selalu bersamakan? Saya ingat eloklah diluahkan perasaan itu kepada orang yang ingin mendengar. Saya tumpang jugalah.

Tuan  Yang  di-Pertua,  berbalik  kepada  soal  ini.  Jadi ertinya,  secara  serius  kita  mahu menuju
negara maju. Kita seangkatan dengan Korea, kita seangkatan dengan Taiwan, kita seangkatan dengan
beberapa  negara  lain.  Namun  lihat  bagaimana mereka. Kalau  Korea  misalnya  tiga  puluh  tahun  dulu, kita lihat apa motokar yang dia keluarkan, sekarangbagaimana, kita sama dengan mereka. Jadi oleh hal yang demikian, secara serius, selepas dari soalbersetuju atau tidak dari segi fikiran tetapi ini adalah perkara yang melibatkan anak-anak kita untuk lima puluh, lima belas tahun yang akan datang.

Tuan Yang di-Pertua, saya ingin juga...

Tuan Yang di-Pertua:Yang Berhormat, ada empat minit lagi Yang Berhormat.

Tuan  Syed  Shahir  bin  Syed  Mohamud: Ada  dua  tiga  point yang  sebelum  saya  lupa  iaitu
mengenai pertindihan. Apakah ada pertindihan kuasa  dan penguatkuasaan. Misalnya sebagai contoh,
APMM.  Setahu  saya  APMM  ini  di  bawah  Jabatan  Perdana Menteri.  Akan  tetapi  kita  juga  ada  polis marin,  kita  juga  ada  Kastam,  kita  juga  ada  tentera  laut.  Dalam  beberapa  hal  saya  dapati  bahawa semacam ada pertindihan kuasa ini dan ada kes di mana kita dapat maklum aset-aset bot dan kapal yang digunakan oleh APMM ini tidak setimpal dengan mereka yang menyeludup atau yang lari.
Jadi, saran saya ialah supaya ianya dikaji semula hal ini supaya jangan ada pertindihan. Jadi,
kadang-kadang  kita  tidak  tahu  siapa  hendak  pergi  dulu,  marin  hendak  pergi  dulukah,  APMM  yang
hendak  pergi  dulukah,  Kastam  hendak  pergi  dulukah  atau  navy hendak  pergi  dulu?  Mana  satu  yang

DN 23.4.2014  57

hendak  pergi?  Saya  minta  supaya  menteri  yang  berkenaan  menjawab  hal  ini  supaya  jangan  berlaku pertindihan kerana kesan akhirnya adalah kepada negara.

Sama juga dengan SPAD, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat dengan JPJ, dengan polis
misalnya.  Siapa  yang  ada  kuasa  apa?  Oleh  sebab  kalau  terlalu  banyak  hal  semacam  ini,  akhirnya
timbul  kekeliruan  dan  orang  di  luar  melihat  apa  yang  kita  lakukan.  Saya  mohon  kementerian
menjelaskan hal ini tentang bidang kuasa dan kalau boleh, ertinya adanya satu penyatuan, maka ianya
boleh dilakukan secara efisien. Terutama dalam soalmisalnya pembelian aset, dalam soal penggunaan
aset-aset ini.

Tuan Yang di-Pertua, bercakap mengenai lebuh raya ini saya dah cakap banyak kali terutama
sekali di kawasan-kawasan yang jauh dari bandar ini. Saya sudah sebut bahawa lebuh raya mestilah
dicerahkan tetapi nampaknya tidak jadi apa, seperti mencurah air di daun keladi. Kita baliklah, boleh
diuji  daripada  tol  Gombak  sampai  ke  tol  Bentong.  Ini  adalah  satu  contoh  daripada  banyak  contoh.

Sudah  dinyatakan di selekoh-selekoh  yang berbahaya  itu diterangkan, lampunya diterangkan supaya
jangan menakutkan pengguna jalan raya termasuk pemandu-pemandu kereta, penunggang motosikal
dan sebagainya tetapi tidak berlaku, masih macam itu juga. Saya tidak tahulah apa sebab ada pantang
larang untuk memasang lampu di tempat itu. Tujuannya adalah untuk mengelak daripada kebimbangan
para  pengguna  jalan  raya.  Tidak  ada  maknanya  kalau  kita  misalnya  membesarkan  lebuh  raya  tetapi perkara-perkara basicseperti ini, perkara asas seperti ini tidak diambil perhatian.

Akhir  sekali  Tuan  Yang  di-Pertua  ialah  ada  complaint, ada  aduan  daripada  para  pengguna
lebuh  raya.  Apabila  berlaku  kecelakaan  atau  kemalangan  jalan  raya,  maka  mereka  terpaksa  keluar
daripada lebuh raya untuk membuat laporan kepada polis. Saranannya ialah supaya di tiap-tiap  point
tertentu  terutama  di  R&R,  rawat  dan  rehat  itu  diadakan  tempat  ataupun-  mustahillah  kalau  hendak adakan  balai  polis.  Akan  tetapi  setidak-tidaknya  pondok-pondok  polis  untuk  memudahkan  para pengguna ini, jika berlaku kemalangan dia tidak payah keluar. Misalnya, katalah berlaku di Tapah, dia terpaksa  keluar  sama  ada  ke  Bidor,  Kampar  ataupun  Slim  River  dan  sebagainya.  Ini  menyusahkan, sedangkan pemegang konsesi ini, tidak payah sebutlah berapa puluh ribu juta yang telah pun di himpun sejak mulanya lebuh raya ini diperkenalkan.

Jadi, saya berhenti di sini. Terima kasih banyak oleh kerana Dato’ Firdaus tidak jadi Tuan Yang
di-Pertua pada petang ini, jadi pantun Minang saya itu saya tangguhkan dulu dan saya akan berjumpa
dengannya kemudian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Tuan Yang di-Pertua:  Waalaikumussalam warahmatullaahi wabarakaatuh. Terima kasih Yang
Berhormat.  Sebelum  saya  teruskan,  saya  ingin  menarik  perhatian  semua,  khususnya  wakil-wakil,
pegawai-pegawai  daripada  kementerian-kementerian  yang  semua  berada  di  persekitaran  Dewan  ini.

Saya  minta  semua  pegawai  catatkan  perkara-perkara  pokok  yang  dibangkitkan  dalam  Dewan  ini
supaya  dapat  kementerian  menjawab  apabila  sampai  giliran  kementerian  menjawab.  Ini  kerana
perkara-perkara yang dibangkitkan di Dewan Negara ini saya fikir memang banyak dan berguna. Elok
saya ambil perhatian supaya semua kementerian-kementerian dan wakil-wakil mereka yang berada di
persekitaran Parlimen ini sila ambil perhatian. Saya mengikuti perkembangan ini, kalau sekiranya ada

DN 23.4.2014  58

perkara-perkara  yang  dibangkitkan  tetapi  tidak  dijawab  nanti,  saya  minta  Yang  Berhormat  semua
bangun  untuk  menarik  perhatian  saya.  We  are  serious  dalam  perkara  ini  untuk  dapat  jawapan  yang sebaik mungkin.

No comments:

Post a Comment